ശമ്പള അക്കൌണ്ടിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

പ്രതിദിന മിനിമം ബാലൻസ് ആവശ്യമില്ല

ഗ്രൂപ്പ് വ്യക്തിഗത ആക്സിഡന്റ് കവറേജ്

എളുപ്പത്തിലുള്ള ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം

റീട്ടെയിൽ ലോണുകളിലെ പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജുകളിൽ ഇളവ്