• ഗോൾഡ് മൂല്യത്തിന്റെ 85% വരെ ലോൺ ലഭ്യമാണ്.
 • നാമമാത്ര പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജ്
 • എക്സ്പ്രസ് ക്രെഡിറ്റ് ഡെലിവറി
 • എളുപ്പത്തിലുള്ള തിരിച്ചടവ് നിബന്ധനകൾ
 • ലഭ്യമായ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം.
 • പ്രീ ക്ലോഷർ ചാർജുകൾ ഇല്ല
 • ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്ക്.
 • ഹാൾമാർക്ക് ചെയ്ത ആഭരണങ്ങൾക്കായി ആർ ഒ ഐ യിൽ പ്രത്യേക ഇളവ്*
 • ടി എ ടി - 25 മിനിറ്റ്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
7669021290 ലേക്ക് എസ്എംഎസ്-'GOLD' അയയ്ക്കുക
8010968370 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മിസ്ഡ് കോൾ നൽകുക


*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക


എല്ലാത്തരം കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ബിസിനസ് സംബന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉപഭോഗ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ക്രെഡിറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
7669021290 ലേക്ക് എസ്എംഎസ്-'GOLD' അയയ്ക്കുക
8010968370 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മിസ്ഡ് കോൾ നൽകുക


*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക


സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ/ ആഭരണങ്ങൾ/ നാണയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിയമാനുസൃത ഉടമസ്ഥനായ ഏതൊരു വ്യക്തിയും.

ഫിനാൻസ് ക്വാണ്ടം

കാർഷിക/ എം എസ് എം ഇ/ റീട്ടെയിൽ, മറ്റ് വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്ക്എം എസ് എം ഇ: പരമാവധി 50 ലക്ഷം രൂപ

അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ

 • കെ വൈ സി രേഖകൾ (തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും വിലാസ തെളിവും)
 • പണയം വയ്ക്കാവുന്ന സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ/ നാണയം.
 • ഭൂമി കൈവശം വയ്ക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ അഗ്രിയും വായ്പാ തുകയും> 2.00 ലക്ഷം രൂപ.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
7669021290 ലേക്ക് എസ്എംഎസ്-'GOLD' അയയ്ക്കുക
8010968370 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മിസ്ഡ് കോൾ നൽകുക


*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക


As per revised Gold Loan policy-2023 vide HOBC 117/232 dated 28.12.2023

PROCESSING CHARGES

Limit PPC
Upto 1.00 lakh Nil
Over 1.00 lakh to 5.00 lakh Rs.125/- per lakh; Max. Rs.250/-
Over 5.00 lakh Rs.125/- per lakh; Max. Rs 1000/-

RATE OF INTEREST

Products Rate of Interest
Gold loan and Overdraft for Agriculture @ 1 year MCLR+ 0.00% (BSS)+ 0.00 % (CRP) Presently 8.80% p.a.
Gold loan and Overdraft for Food & Agro @ RBLR+ 0.00% (CRP) Presently 9.25% p.a.
Gold loan and Overdraft for MSME & OPS @ RBLR+ 0.00 % (CRP) Presently 9.25% p.a.
Gold Loan for Consumption/ Non-priority Sector @MCLR+ 0.00% (BSS) + 0.00% (CRP) Presently 8.80% p.a.

Charges regarding the fetching/verification of land record for Agricultural Gold Loan, recovered from borrower at the rate of Rs.50/-account/record.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
7669021290 ലേക്ക് എസ്എംഎസ്-'GOLD' അയയ്ക്കുക
8010968370 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മിസ്ഡ് കോൾ നൽകുക


*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക