ഗ്രീൻ പിൻ


ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ബാങ്ക് എടിഎമ്മും ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രീൻ പിൻ (ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പിൻ) ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ

ഇനിപ്പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഗ്രീൻ പിൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും,

 • ബ്രാഞ്ച് ഉപഭോക്താവിന് ഒരു പുതിയ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് നൽകുമ്പോൾ.
 • ഉപഭോക്താവ് പിൻ മറക്കുകയും നിലവിലുള്ള കാർഡിനായി പിൻ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ.
 • സ്റ്റെപ്പ് 1 - ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എടിഎമ്മിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇട്ട് നീക്കം ചെയ്യുക.
 • സ്റ്റെപ്പ് 2 - ദയവായി ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • സ്റ്റെപ്പ് 3 - ഇനിപ്പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും.
  "പിൻ നൽകുക"
  "(മറന്നു/പിൻ സൃഷ്‌ടിക്കുക) പച്ച പിൻ"
  "(മറന്നു/പിൻ സൃഷ്‌ടിക്കുക) പച്ച പിൻ" ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നത് സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും.
 • സ്റ്റെപ് 4 - ഇനിപ്പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും.
  "ഒടിപി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക"
  "സാധൂകരിക്കുക"
  ദയവായി സ്ക്രീനിൽ "ഒടിപി സൃഷ്ടിക്കുക" ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ഉപഭോക്താവിന്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് 6 അക്ക ഒടിപി അയയ്ക്കും. ഒടിപി ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ,
 • ഘട്ടം 5 - ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വീണ്ടും ചേർത്ത് നീക്കം ചെയ്യുക.
 • സ്റ്റെപ്പ് 6 - ദയവായി ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • സ്റ്റെപ്പ് 7 - ഇനിപ്പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും.
  "പിൻ നൽകുക"
  "(മറന്നു/പിൻ സൃഷ്‌ടിക്കുക) പച്ച പിൻ"
  "(മറന്നു/പിൻ സൃഷ്‌ടിക്കുക) പച്ച പിൻ" ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നത് സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും.
 • സ്റ്റെപ്പ് 8 - ഇനിപ്പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും.
  "ഒടിപി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക"
  "ഒടിപി സാധൂകരിക്കുക"
  സ്ക്രീനിൽ "ഒടിപി സാധൂകരിക്കുക" ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. "നിങ്ങളുടെ ഒടിപി മൂല്യം നൽകുക" സ്ക്രീനിൽ 6 അക്ക ഒടിപി നൽകുക, തുടരുക അമർത്തുക.
 • സ്റ്റെപ് 9 – അടുത്ത സ്ക്രീൻ - "ദയവായി പുതിയ പിൻ നൽകുക"
  ദയവായി പുതിയ പിൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും 4 അക്കങ്ങൾ നൽകുക
 • സ്റ്റെപ്പ് 10 – അടുത്ത സ്ക്രീൻ - "ദയവായി പുതിയ പിൻ വീണ്ടും നൽകുക"
  ദയവായി പുതിയ 4 അക്ക പിൻ നൽകുക.
  അടുത്ത സ്ക്രീൻ- "പിൻ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു / വിജയകരമായി സൃഷ്ടിച്ചു."

ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക:

 • ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എടിഎമ്മിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പിൻ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് / വീണ്ടും സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന്, ഉപഭോക്താവിന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ബാങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം.
 • ഹോട്ട് ലിസ്റ്റുചെയ്ത ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് "ഗ്രീൻ പിൻ" സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല.
 • 3 തെറ്റായ പിൻ ശ്രമങ്ങൾ കാരണം താൽക്കാലികമായി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട കാർഡുകൾക്കും സജീവ, നിഷ്ക്രിയ കാർഡുകൾക്കും "ഗ്രീൻ പിൻ" പിന്തുണയ്ക്കും. വിജയകരമായ പിൻ ജനറേഷന് ശേഷം നിഷ്ക്രിയ / താൽക്കാലികമായി ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത കാർഡുകൾ സജീവമാക്കും.
 • ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എടിഎമ്മുകളിൽ മാത്രമേ "ഗ്രീൻ പിൻ" സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയൂ.