വെളിപ്പെടുത്തൽ


വെളിപ്പെടുത്തൽ

ഞങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വിവിധ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യുന്നു / ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയ്ക്കും വിതരണത്തിനുമായി മൂന്നാം കക്ഷികളുമായുള്ള പങ്കാളിത്ത ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ.
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമുള്ള അപേക്ഷകൾ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനികൾ / രജിസ്ട്രാർമാർ / ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റുമാർക്ക് കൈമാറുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഏജന്റായി മാത്രമാണ് ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. യൂണിറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നത് ഉപഭോക്താവിന്റെ അപകടത്തിലാണ്, ഉറപ്പുള്ള വരുമാനത്തിന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ലാതെ.

എ.ആർ.എൻ. വെളിപ്പെടുത്തൽ
download