പെനാൽറ്റി വിശദാംശങ്ങൾ


ക്ര.നം. പ്രാബല്യത്തിലുള്ള തീയതി നിക്ഷേപത്തിന്റെ തുക അഭിപ്രായങ്ങൾ
1 01.01.2005 1 കോടി രൂപയ്ക്കും അതിനു മുകളിലുമുള്ള എല്ലാ പുതിയതും പുതുക്കിയതുമായ ആഭ്യന്തര രൂപ ടേം ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ പിഴ ഒഴിവാക്കി
2 01.04.2005 25 ലക്ഷത്തിനും അതിനുമുകളിലുമുള്ള എല്ലാ പുതിയതും പുതുക്കിയതുമായ ഡൊമസ്റ്റിക് റുപ്പീ ടേം ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ. പിഴ ഒഴിവാക്കി
3 01.12.2008 എല്ലാ പുതിയതും പുതുക്കിയതുമായ ആഭ്യന്തര രൂപ ടേം ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ പിഴ ഒഴിവാക്കി
4 27.06.2011 27.06.2011-നോ അതിന് ശേഷമോ ലഭിച്ച / പുതുക്കിയ 1 കോടി രൂപയോ അതിന് മുകളിലുള്ളതോ ആയ എല്ലാ ആഭ്യന്തര രൂപയുടെ ടേം ഡെപ്പോസിറ്റുകളും. പിഴ ചുമത്തി
5 21.03.2012 പുതിയതും പുതുക്കിയതുമായ എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങളും ആഭ്യന്തര രൂപ ടേം നിക്ഷേപങ്ങൾ പിഴ ഒഴിവാക്കി
6 09.02.2015 എൻആർഇ രൂപയുടെ ടേം നിക്ഷേപങ്ങളുടെ അകാല പിൻവലിക്കൽ:-
എൻആർഇ രൂപ ടേം നിക്ഷേപങ്ങളിൽ അകാല പിൻവലിക്കൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ-

എൻആർഇ ഡെപ്പോസിറ്റ് കുറഞ്ഞത് നിശ്ചിത മെച്യൂരിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ (നിലവിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം) പലിശയൊന്നും നൽകേണ്ടതില്ല.
09.02.2015-നോ അതിന് ശേഷമോ തുറന്ന / പുതുക്കിയ ടേം ഡെപ്പോസിറ്റുകൾക്ക്
7/10/1998 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന 1 വർഷത്തിനും അതിനു മുകളിലുമുള്ള എൻആർഇ ടിഡി അകാലത്തിൽ പിൻവലിക്കുന്നതിന് 1% പിഴയുണ്ടായിരുന്നു. 09.02.2015 മുതൽ ഇത് ഒഴിവാക്കി.
09.02.2015 മുതൽ 31.03.2016 വരെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന പുതിയതും പുതുക്കിയതുമായ എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും എൻആർഇ ടിഡി അകാലമായി പിൻവലിക്കുന്നതിന് പിഴയില്ല.
എൻആർഇ ഡെപ്പോസിറ്റ് 12 മാസത്തിന് ശേഷം അകാലത്തിൽ പിൻവലിച്ചു, എന്നാൽ യഥാർത്ഥ മെച്യൂരിറ്റിക്ക് മുമ്പ്, നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിക്ക് ബാധകമായ നിരക്കിൽ, ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപം തുടരുന്ന കാലയളവിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ പ്രകാരമുള്ള നിരക്കിലേക്കോ പലിശ നൽകപ്പെടും.

7 01.04.2016 01.04.2016 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന പുതിയതും പുതുക്കിയതുമായ ആഭ്യന്തര, എൻആർഒ, എൻആർഇ രൂപ ടേം നിക്ഷേപങ്ങൾ അകാലത്തിൽ പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള പിഴ ആഭ്യന്തര, എൻആർഒ ടേം നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ബാധകം-
പിഴയില്ല – 5 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ, 12 മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴോ അതിന് ശേഷമോ പിൻവലിച്ചു
പിഴ @0.50% 5 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ, 12 മാസം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് പിൻവലിക്കപ്പെട്ടു
പിഴ @1.00% 5 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപങ്ങൾ, അതിൽ കൂടുതലുള്ളതും അകാലത്തിൽ പിൻവലിച്ചു
എൻആർഇ ടേം ഡെപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് ബാധകം –
എൻആർഇ ടേം ഡെപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് നൽകേണ്ട പലിശയൊന്നും 12 മാസത്തിൽ താഴെയായി ബാങ്കിൽ തുടർന്നില്ല, അതിനാൽ പിഴയില്ല.
പെനാൽറ്റി ഇല്ല- 5 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ 12 മാസവും അതിനുമുകളിലും ബാങ്കിൽ തുടർന്നു
പിഴ @1.00% - 5 ലക്ഷവും അതിൽ കൂടുതലും നിക്ഷേപം, 12 മാസം പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം അകാലത്തിൽ പിൻവലിച്ചു