ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

നിലവിൽ, ലൈഫ്, ജനറൽ, ഹെൽത്ത് എന്നീ മൂന്ന് ഇൻഷുറൻസ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ എട്ട് ഇൻഷുറൻസ് പങ്കാളികളുമായി ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സുരക്ഷ

സുരക്ഷ

പ്രീമിയം

പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള വഴക്കം

നികുതി ആനുകൂല്യം

സെക്ഷൻ 80 സി പ്രകാരം നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ

ഇൻഷുറൻസ് കവർ

ഇൻഷുറൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കവർ വർദ്ധിപ്പിക്കുക