സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് സേവിംഗ്സ് സ്കീം


നിക്ഷേപം

 • ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുകയായ 1000 രൂപ ഉപയോഗിച്ച് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം. 1000 രൂപയും പരമാവധി തുക 30 ലക്ഷം രൂപയും അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാം.

പലിശ നിരക്ക്

 • എ/സി ഉടമകൾക്ക് വാർഷിക പലിശ 8.20% ലഭിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, പലിശ നിരക്ക് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ത്രൈമാസത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു.
 • നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പലിശ ത്രൈമാസികമായി കണക്കാക്കുകയും ഉപഭോക്താവിന്റെ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു പാദത്തിലെ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് ആനുപാതിക പലിശ നൽകും.
 • നിക്ഷേപം നടത്തിയ തീയതി മുതൽ മാർച്ച് 31/30 ജൂൺ/30 സെപ്റ്റംബർ/ഡിസംബർ 31 വരെ പലിശ നൽകണം, ആദ്യ പ്രവൃത്തി ദിവസമായ ഏപ്രിൽ/ജൂലൈ/ഒക്ടോബർ/ജനുവരി, ആദ്യ സന്ദർഭത്തിലും അതിനുശേഷം പലിശയും നൽകേണ്ടതാണ്. ഏപ്രിൽ/ജൂലൈ/ഒക്‌ടോബർ/ജനുവരി മാസങ്ങളിലെ ആദ്യ പ്രവൃത്തി ദിവസം.

കാലയളവ്

 • എസ് സി എസ് എസ് ന്റെ മെച്യൂരിറ്റി കാലയളവ് 5 വർഷമാണ്.
 • മെച്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഡഡ് മെച്യൂരിറ്റിക്ക് ശേഷം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവരുടെ മാതൃ ശാഖയിൽ അപേക്ഷ നൽകി നിക്ഷേപകന് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അക്കൗണ്ട് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും നീട്ടാൻ കഴിയും.

യോഗ്യത

 • 60 വയസ്സും അതിനുമുകളിലും പ്രായമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എസ് സി എസ് എസ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയും.
 • 55 വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ എന്നാൽ 60 വയസ്സിൽ താഴെയോ പ്രായമെത്തിയ വ്യക്തിയും ഈ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന തീയതിയിൽ ഒരു വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് സ്കീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് സ്കീം പ്രകാരം വിരമിച്ച വ്യക്തി വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അത്തരം വ്യക്തി അക്കൗണ്ട് തുറക്കണം എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ, അത്തരം റിട്ടയർമെന്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ (കൾ) വിതരണം ചെയ്ത തീയതിയുടെ തെളിവ് സഹിതം തൊഴിൽദാതാവിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ, വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, കൈവശമുള്ള തൊഴിൽ, തൊഴിലുടമയുമായുള്ള അത്തരം ജോലിയുടെ കാലയളവ്.
 • സർക്കാർ ജീവനക്കാരന്റെ പങ്കാളിയെ ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ അനുവദിക്കും, അമ്പത് വയസ്സ് തികയുകയും ജോലിയിൽ മരണമടയുകയും ചെയ്ത സർക്കാർ ജീവനക്കാരൻ മറ്റ് നിർദ്ദിഷ്ട വ്യവസ്ഥകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വിധേയമായി, വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യത്തിനോ മരണ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനോ അർഹതയുള്ള എല്ലാ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരും സർക്കാർ ജീവനക്കാരനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • പ്രതിരോധ സേവനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ മറ്റ് നിർദ്ദിഷ്ട വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിന് വിധേയമായി 50 വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ യോഗ്യരായിരിക്കും.
 • എച് യൂ എഫ്‌ ഒപ്പം എൻ ആർ ഐ എന്നിവർക്ക് ഈ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല.

ആനുകൂല്യങ്ങൾ

 • ഗ്യാരണ്ടീഡ് റിട്ടേൺസ്- വിശ്വസനീയമായ നിക്ഷേപ ഓപ്ഷൻ
 • ലാഭകരമായ പലിശ നിരക്ക്
 • നികുതി ആനുകൂല്യം- രൂപ വരെയുള്ള നികുതിയിളവിന് അർഹതയുണ്ട്. 1.50 ലക്ഷം ഉ/സ് 1961ലെ ഐടി നിയമത്തിന്റെ 80സി.
 • ത്രൈമാസ പലിശ പേയ്‌മെന്റ്
 • ഞങ്ങളുടെ ഏത് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബ്രാഞ്ചിലേക്കും അക്കൗണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ആദായ നികുതി വ്യവസ്ഥകൾ

 • അക്കൗണ്ടിലെ നിക്ഷേപം ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80 സി പ്രകാരം കിഴിവിന് യോഗ്യമാണ്.
 • അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന പലിശയ്ക്ക് നികുതി നൽകണം.
 • നിർദ്ദിഷ്‌ട പരിധിക്കപ്പുറം പലിശ അടയ്‌ക്കുകയാണെങ്കിൽ ടിഡിഎസ് ബാധകമാണ്.
 • നിക്ഷേപകൻ ഫോം 15ജി അല്ലെങ്കിൽ 15ഹ് സമർപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ടി ഡി എസ് ഒന്നും കുറയ്ക്കേണ്ടതില്ല

ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ

 • എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളിലെയും നിക്ഷേപങ്ങൾ പരമാവധി പരിധിയിൽ കവിയാൻ പാടില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഒരു കലണ്ടർ മാസത്തിൽ ഒരേ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഓഫീസിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാൻ പാടില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്കും വിധേയമായി ഒരു നിക്ഷേപകന് എസ് സി എസ് എസ് - ന് കീഴിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാവുന്നതാണ്.
 • ഒരു ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ, അക്കൗണ്ടിന്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പായി ആദ്യ ഉടമ കാലഹരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, പങ്കാളിക്ക് അതേ നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും അക്കൗണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് തുടരാം, എന്നിരുന്നാലും, പങ്കാളിക്ക് അവന്റെ/അവളുടെ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ടിന്റെയും ആകെത്തുക അക്കൗണ്ടുകൾ നിശ്ചിത പരമാവധി പരിധിയിൽ കൂടുതലാകരുത്.

നാമനിർദ്ദേശം

 • നിക്ഷേപകൻ നിർബന്ധമായും ഒന്നോ അതിലധികമോ വ്യക്തികളെ നോമിനിയായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യണം, എന്നാൽ നാല് വ്യക്തികളിൽ കവിയാത്ത നിക്ഷേപകൻ മരണപ്പെട്ടാൽ അക്കൗണ്ടിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ട തുകയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ട്.
 • ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ- ഈ അക്കൗണ്ടിലും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ട് ജോയിന്റ് ഹോൾഡർമാരുടെയും മരണശേഷം മാത്രമേ നോമിനിയുടെ ക്ലെയിം ഉണ്ടാകൂ.


നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക

 • ഒരു എസ് സി എസ് എസ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന്, അടുത്തുള്ള ബി ഓ ഐ ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിച്ച് ഫോം എ പൂരിപ്പിക്കുക. കെവൈസി രേഖകൾ, പ്രായ തെളിവ്, ഐഡി പ്രൂഫ്, വിലാസ തെളിവ്, നിക്ഷേപ തുകയ്ക്കുള്ള ചെക്ക് എന്നിവയോടൊപ്പം ഇതേ ഫോം അറ്റാച്ചുചെയ്യണം.

പ്രധാന കുറിപ്പുകൾ

 • ഈ സ്കീം ലഭിക്കുന്നതിന് പാൻ കാർഡും ആധാർ കാർഡും നിർബന്ധമാണ്.
 • നാമനിർദ്ദേശം നിർബന്ധമാണ്, പരമാവധി 4 (നാല്) വ്യക്തികൾക്ക് വിധേയമായി ഒന്നോ അതിലധികമോ ആളുകൾക്ക് നാമനിർദ്ദേശം നടത്താം.
 • പങ്കാളിയുമായി മാത്രമേ വ്യക്തിക്ക് സംയുക്തമായി അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയൂ.
 • ബാങ്ക് / പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബിഒഐയിലേക്ക് അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ അനുവദനീയമാണ്. ബാങ്കിലോ പോസ്റ്റോഫീസിലോ ഒരുമിച്ച് എടുത്ത എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളിലെയും നിക്ഷേപം പരമാവധി നിർദ്ദിഷ്ട പരിധി കവിയരുത് എന്ന നിബന്ധനയ്ക്ക് വിധേയമായി ഈ നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ഒരു നിക്ഷേപകന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകൾക്കും എസ് സി എസ് എസ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാൻ അധികാരമുണ്ട്.
 • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, 2019 ഡിസംബർ 12 ലെ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് വിജ്ഞാപനം ജിഎസ്ആർ 916 (ഇ) കാണുക.


എസ് സി എസ് എസ് അക്കൗണ്ട് ഒരു അംഗീകൃത ബാങ്കിൽ നിന്നോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നോ മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റാം. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, എസ് സി എസ് എസ് അക്കൗണ്ട് ഒരു തുടർ അക്കൗണ്ടായി പരിഗണിക്കും. ഉപഭോക്താക്കളെ അവരുടെ നിലവിലുള്ള എസ് സി എസ് എസ് അക്കൗണ്ടുകൾ മറ്റ് ബാങ്ക്/പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന്, ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രക്രിയ പിന്തുടരേണ്ടതാണ്: -

 • കസ്റ്റമർ എസ് സി എസ് എസ് ട്രാൻസ്ഫർ അഭ്യർത്ഥന ബാങ്കിൽ/പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് (ഫോം ജി) അവിടെ എസ് സി എസ് എസ് അക്കൗണ്ട് യഥാർത്ഥ പാസ്ബുക്കിനൊപ്പം കൈവശം വയ്ക്കുന്നു.
 • അക്കൗണ്ടിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ, മാതൃകാ ഒപ്പ് തുടങ്ങിയ ഒറിജിനൽ രേഖകൾ അയയ്ക്കാൻ നിലവിലുള്ള ബാങ്ക് / പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്. എസ് സി എസ് എസ് അക്കൗണ്ടിലെ കുടിശ്ശികയുള്ള ബാലൻസിനായി ഒരു ചെക്ക് / ഡിഡി സഹിതം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബ്രാഞ്ച് വിലാസത്തിലേക്ക്.
 • രേഖകളിലെ എസ് സി എസ് എസ് ട്രാൻസ്ഫർ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രേഖകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉപഭോക്താവിനെ അടുപ്പിക്കും.
 • കസ്റ്റമർ പുതിയ എസ് സി എസ് എസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഫോമും നോമിനേഷൻ ഫോമും പുതിയ കെവൈസി ഡോക്യുമെന്റുകൾക്കൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.


അകാല അടച്ചുപൂട്ടൽ

ഇനിപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി അക്കൗണ്ട് തുറന്ന തീയതിക്ക് ശേഷം ഏത് സമയത്തും നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കാനും അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്:

 • അക്കൗണ്ട് തുറന്ന തീയതിക്ക് ശേഷം ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ, അക്കൗണ്ടിലെ നിക്ഷേപത്തിന് നൽകിയ പലിശ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുകയും ബാക്കി അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും.
 • ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്ന തീയതി മുതൽ രണ്ട് വർഷം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് നിക്ഷേപത്തിന്റെ 1.5% കുറയ്ക്കും.
 • എക്സ്റ്റൻഷൻ തീയതി മുതൽ നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഒരു വർഷം അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിക്ഷേപത്തിന്റെ 1% കുറയ്ക്കും.
 • അക്കൗണ്ട് വിപുലീകരണ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക്, അക്കൗണ്ട് വിപുലീകരിച്ച തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഏത് സമയത്തും കിഴിവില്ലാതെ നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കാനും അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും കഴിയും.
 • അകാല ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പിഴ കിഴിവിന് ശേഷം അകാല ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന തീയതിക്ക് മുമ്പുള്ള തീയതി വരെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ പലിശ നൽകും.
 • ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം പിൻവലിക്കലുകൾ അനുവദിക്കില്ല.


എസ് സി എസ് എസ് ഫോം-എ ഓപ്പണിംഗ്
download
എസ് സി എസ് എസ് ട്രാൻസ്ഫർ അക്കൗണ്ട്
download
എസ് സി എസ് എസ് ക്ലോഷർ
download
എസ് സി എസ് എസ് നോമിനേഷൻ മാറ്റം
download
എസ് സി എസ് എസ് അക്കൗണ്ട് വിപുലീകരണം
download
എസ് സി എസ് എസ് കാലഹരണപ്പെട്ട ക്ലെയിം
download
എസ് സി എസ് എസ് ലെറ്റർ ഓഫ് ഇൻഡെംനിറ്റി
download
സ്ലിപ്പിൽ പണമടയ്ക്കുക
download