ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ / പേ ഓർഡറുകൾ


ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ/ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ

ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെക്കുകളേക്കാൾ വളരെ സുരക്ഷിതവും നിശ്ചിതവുമായ പണമടയ്ക്കൽ രീതിയാണ്, കാരണം ചെക്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡ്രോയർ, അതിനാൽ ഡ്രോയറുടെ അക്കൗണ്ടിലെ പണത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത കാരണം ചെക്ക് ഡ്രോയീ ബാങ്കിന് അപമാനിക്കപ്പെടാം. എന്നാൽ ഒരു ഡിഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഡ്രോയർ ഒരു ബാങ്കായതിനാൽ, പേയ്‌മെന്റ് ഉറപ്പാണ്, അത് അപമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഫണ്ടുകൾ അയക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പഴയ രൂപങ്ങളിലൊന്നാണിത്.