RBI Bonds


യോഗ്യത

ബോണ്ടുകൾ വ്യക്തികൾക്കും (ജോയിന്റ് ഹോൾഡിംഗ്സ് ഉൾപ്പെടെ) ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബങ്ങൾക്കും നിക്ഷേപത്തിനായി തുറന്നിരിക്കുന്നു.
കുറിപ്പ്: ഈ ബോണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ എൻആർഐകൾക്ക് അർഹതയില്ല.

സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ

ബോണ്ടുകളിലേക്കുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ക്യാഷ് (20,000/- രൂപ വരെ മാത്രം)/ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ/ചെക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവിംഗ് ഓഫീസിന് സ്വീകാര്യമായ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് മോഡിൽ ആയിരിക്കും.

 • നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക ₹ 1000/- ആണ്, അതിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ.
 • സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷന്റെ തെളിവായി ഉപഭോക്താവിന് ഹോൾഡിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകും.
 • ബോണ്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് എന്ന ഇലക്ട്രോണിക് രൂപത്തിൽ മാത്രമേ ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ.
 • ബോണ്ടുകളിലെ നിക്ഷേപത്തിന് ഉയർന്ന പരിധിയില്ല.
 • ബോണ്ടുകളിലേക്കുള്ള സംഭാവന പണമായി (₹20,000/- വരെ മാത്രം)/ ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ/ ചെക്കുകളായി നൽകാം.

നികുതി ചികിത്സ

ലഭിക്കുന്ന പലിശയ്ക്ക് ആദായനികുതി നിയമം, 1961 പ്രകാരം കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുകയും ബോണ്ട് ഉടമയുടെ പ്രസക്തമായ നികുതി നില അനുസരിച്ച് ബാധകമാക്കുകയും ചെയ്യും.

പലിശ നിരക്ക്

ബോണ്ടുകളുടെ പലിശ എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി 1 നും ജൂലൈ 1 നും അർദ്ധ വാർഷികമായി നൽകും. ബോണ്ടിന്റെ പലിശ നിരക്ക് കൂപ്പൺ പേയ്മെന്റ് തീയതിയുമായി സമന്വയിപ്പിച്ച് അർദ്ധ വാർഷികമായി വീണ്ടും ക്രമീകരിക്കും. നിലവിലുള്ള നാഷണൽ സേവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എൻഎസ്സി) നിരക്കുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതത് എൻഎസ്സി നിരക്കിനേക്കാൾ (+) 35 ബിപിഎസ് വ്യാപനമുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള എല്ലാ കൂപ്പൺ പുനഃക്രമീകരണവും മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതി പിന്തുടർന്ന് ജനുവരി 01 നും ജൂലൈ 01 നും എൻഎസ്സിയുടെ പലിശ നിരക്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും.

നിലവിലെ പലിശ നിരക്ക് 8.05%*
* അർദ്ധ വാർഷിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു

തിരിച്ചടവ്/ കാലാവധി

ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 7 (ഏഴ്) വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ നിർദ്ദിഷ്ട വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അകാല മോചനം അനുവദിക്കൂ.

അടച്ചുപൂട്ടൽ

 • 60 നും 70 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്, ലോക്ക് ഇൻ പിരീഡ് 6 വർഷമാണ്.
 • 70 നും 80 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്, ലോക്ക് ഇൻ കാലയളവ് 5 വർഷമാണ്.
 • 80 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്, ലോക്ക് ഇൻ കാലയളവ് 4 വർഷമാണ്.

ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റിയും ട്രേഡബിലിറ്റിയും

 • ബോണ്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ബോണ്ടുകൾ, ബോണ്ടുകളുടെ ഉടമ മരണപ്പെട്ടാൽ ഒരു നോമിനി(കൾ)/നിയമപരമായ അവകാശികൾക്ക് കൈമാറുന്നത് ഒഴികെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.
 • ബോണ്ടുകൾ ദ്വിതീയ വിപണിയിൽ വ്യാപാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കൂടാതെ ബാങ്കുകൾ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, നോൺ-ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനി (എൻബിഎഫ്‌സി) മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകൾക്ക് ഈടായി യോഗ്യമായിരിക്കില്ല.
 • ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഒരു ബോണ്ടിന്റെ ഏക ഉടമയ്‌ക്കോ അതിജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏക ഉടമയ്‌ക്കോ ഒരു നോമിനേഷൻ നൽകാം.


ഒരു ആർബിഐ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് സേവിംഗ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന്, ഉപഭോക്താവ് അടുത്തുള്ള ബി ഒ ഐ ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിച്ച് ഫോം പൂരിപ്പിക്കണം. കെ ഇ സി ഡോക്യുമെന്റുകൾക്കൊപ്പം അതേ ഫോം അറ്റാച്ചുചെയ്യണം.

ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ

സമീപകാല പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ

വിലാസവും തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും

 • ആധാർ കാർഡ്
 • പാസ്പോർട്ട്
 • വാഹനം ഓടിക്കാനുള്ള അനുമതിപത്രം
 • വോട്ടറുടെ ഐഡി കാർഡ്
 • സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒപ്പിട്ട എൻ ആർ ഇ ജി എ നൽകുന്ന ജോബ് കാർഡ്
 • പേരും വിലാസവും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ നൽകിയ കത്ത്.

പാൻ കാർഡ് (ശ്രദ്ധിക്കുക:- പാൻ കാർഡ് നിർബന്ധമാണ്)

image


ആർബിഐ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് സേവിംഗ് ബോണ്ടുകൾ
download