വിശദാംശങ്ങൾ അയയ്ക്കുക


പണമയക്കുന്ന രൂപ

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പണം കൈമാറുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മാർഗമാണ് Star Insta-Remit

  • നാമമാത്രമായ ചിലവിൽ പണമടയ്ക്കാനുള്ള എളുപ്പവും വേഗതയേറിയതും സുരക്ഷിതവുമായ മാർഗമാണിത്.
  • പണമടയ്ക്കൽ ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ മാത്രം.
  • പണം/ചെക്ക്/ഡെബിറ്റ് മുഖേന നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണമടയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
  • ഗുണഭോക്താവിന് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ശാഖകളിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം