બેંક ડ્રાફ્ટ / પે ઓર્ડર


બેંક ડ્રાફ્ટ/ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ

ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ એ ચેક કરતાં ચૂકવણીની વધુ સુરક્ષિત અને ચોક્કસ પદ્ધતિ છે, કારણ કે ચેકના કિસ્સામાં, એક વ્યક્તિ ડ્રોઅર છે અને તેથી ડ્રોઅરના ખાતામાં ભંડોળની અપૂરતીતાને કારણે ડ્રો કરનાર બેંક દ્વારા ચેકનું અપમાન થઈ શકે છે. પરંતુ ડીડીના કિસ્સામાં, ડ્રોઅર એક બેંક હોવાથી, ચુકવણી નિશ્ચિત છે અને તેનું અપમાન કરી શકાતું નથી. આ ભંડોળના રેમિટન્સના સૌથી જૂના સ્વરૂપોમાંનું એક પણ છે.