ગ્રીન પિન


બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના કોઈપણ એટીએમનો ઉપયોગ કરીને ગ્રીન પિન (ડેબિટ કાર્ડ પિન) બનાવવાની પ્રક્રિયા

નીચેના કિસ્સાઓમાં ગ્રીન પિન જનરેટ કરી શકાય છે,

 • જ્યારે બ્રાન્ચ દ્વારા ગ્રાહકને નવું ડેબિટ-કાર્ડ આપવામાં આવે છે.
 • જ્યારે ગ્રાહક પિન ભૂલી જાય છે અને તેના હાલના કાર્ડ માટે પિનને ફરીથી બનાવવા માંગે છે.
 • પગલું 1 - કોઈપણ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના એટીએમમાં ડેબિટ કાર્ડ દાખલ કરો અને કાઢી નાખો.
 • પગલું 2 - કૃપા કરીને ભાષા પસંદ કરો.
 • પગલું 3 - નીચેના બે વિકલ્પો સ્ક્રીન પર દેખાશે.
  "પિન દાખલ કરો"
  “પિન દાખલ કરો”
  “(ભૂલી ગયેલું/ પિન બનાવો)ગ્રીન પિન"
  select "(ભૂલી ગયેલું /પિન બનાવો) ગ્રીન પિન" વિકલ્પ સ્ક્રીન પર દેખાશે.
 • પગલું 4 - નીચેના બે વિકલ્પો સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત થશે.
  "ઓટીપી જનરેટ કરો"
  "ઓટીપીને માન્ય કરો"
  કૃપા કરીને સ્ક્રીન પર "જનરેટ ઓટીપી" વિકલ્પ પસંદ કરો અને 6 અંકનો ઓટીપી ગ્રાહકના રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર મોકલવામાં આવશે. એકવાર ઓટીપી પ્રાપ્ત થયા પછી,
 • પગલું 5 – ડેબિટ કાર્ડ ફરીથી દાખલ કરો અને દૂર કરો.
 • પગલું 6 - કૃપા કરીને પસંદ કરો ભાષા
 • પગલું 7 – નીચેના બે વિકલ્પો સ્ક્રીન પર દેખાશે.
  "પિન દાખલ કરો"
  “પિન દાખલ કરો”
  “(ભૂલી ગયેલું/ પિન બનાવો)ગ્રીન પિન"
  select "(ભૂલી ગયેલું /પિન બનાવો) ગ્રીન પિન" વિકલ્પ સ્ક્રીન પર દેખાશે.
 • પગલું 8 -- નીચેના બે વિકલ્પો સ્ક્રીન પર દેખાશે.
  "ઓટીપી જનરેટ કરો"
  "ઓટીપીને માન્ય કરો
  કૃપા કરીને સ્ક્રીન પર "વેલિડેટ ઓટીપી" વિકલ્પ પસંદ કરો."તમારું ઓટીપી મૂલ્ય દાખલ કરો" સ્ક્રીન પર 6 અંકનો ઓટીપી દાખલ કરો અને ચાલુ રાખો દબાવો.
 • પગલું 9 – આગામી સ્ક્રીન - "કૃપા કરીને નવો પિનદાખલ કરો"
  કૃપા કરીને નવો પિન બનાવવા માટે તમારી પસંદગીના કોઈપણ 4 અંકો દાખલ કરો
 • પગલું 10 – આગામી સ્ક્રીન - "કૃપા કરીને નવો પિન ફરીથી દાખલ કરો"
  કૃપા કરીને નવા 4 અંકોનો પિન ફરીથી દાખલ કરો .
  આગામી સ્ક્રીન- "પિન બદલાઈ ગયો છે/સફળતાપૂર્વક બનાવવામાં આવ્યો છે."

કૃપા કરીને નોંધ લેશો:

 • બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના એટીએમ પર ડેબિટ કાર્ડ પિન સેટ/રિ-સેટ કરવા માટે ગ્રાહકનો મોબાઇલ નંબર બેંકમાં રજિસ્ટર્ડ હોવો જરૂરી છે.
 • હોટ લિસ્ટેડ ડેબિટ કાર્ડ માટે "ગ્રીન પિન" જનરેટ કરી શકાતો નથી.
 • "ગ્રીન પિન"ને સક્રિય, નિષ્ક્રિય કાર્ડ્સ અને ,જે 3 ખોટા પિન પ્રયાસને કારણે કામચલાઉ ધોરણે અવરોધિત થયેલા કાર્ડ્સ માટે સપોર્ટ કરવામાં આવશે. નિષ્ક્રિય/કામચલાઉ ધોરણે અવરોધિત થયેલા કાર્ડ્સ સફળ પિન ઉત્પાદન પછી સક્રિય થશે.
 • "ગ્રીન પિન" ફક્ત બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના એટીએમ પર જ જનરેટ કરી શકાય છે.