દંડની વિગતો


ક્રમ નં. લાગુ પડતી તારીખ ડિપોઝિટની રકમ ટિપ્પણીઓ
1 01.01.2005 રૂ.1 કરોડ કે તેથી વધુની કિંમતે તમામ નવી અને રિન્યૂ કરાયેલી સ્થાનિક રૂપિયાની ટર્મ ડિપોઝિટ દંડ માફ કરાયો
2 01.04.2005 તમામ ફ્રેશ અને રિન્યૂ થયેલી ડોમેસ્ટિક રૂપિયાની ટર્મ ડિપોઝિટ રૂ. 25 લાખ કે તેથી વધુની કિંમતે. દંડ માફ કરાયો
3 01.12.2008 તમામ તાજી અને નવેસરથી સ્થાનિક રૂપિયાની ટર્મ ડિપોઝિટ દંડ માફ કરાયો
4 27.06.2011 27.06.2011ના રોજ કે તે પછી રૂ. 1 કરોડ કે તેથી વધુની તમામ સ્થાનિક રૂપિયાની ટર્મ ડિપોઝિટ્સ પ્રાપ્ત/રિન્યૂ કરવામાં આવી હતી. દંડ લાદવામાં આવ્યો
5 21.03.2012 તમામ તાજી અને નવેસરથી જમા થયેલી ડિપોઝિટ્સ ડોમેસ્ટિક રૂપિયાની ટર્મ ડિપોઝિટ્સ દંડ માફ કરાયો
6 09.02.2015 એનઆરઇ રૂપિયાની ટર્મ ડિપોઝિટનો અકાળે ઉપાડ:-
એનઆરઈ રૂપિયા પર અકાળે ઉપાડની ઘટનામાં ટર્મ ડિપોઝિટ-

જો એનઆરઇ ડિપોઝિટ લઘુત્તમ નિર્ધારિત મેચ્યોરિટી (હાલ બાર મહિના) માટે ચાલી ન હોય તો કોઈ વ્યાજ ચૂકવવાપાત્ર નથી.
09.02.2015 ના રોજ અથવા તે પછી અથવા તે પછી ખોલવામાં / રિન્યૂ કરવામાં આવેલી ટર્મ ડિપોઝિટ માટે
1 વર્ષ કે તેથી વધુ સમય માટે એનઆરઇ ટીડીના અકાળ ઉપાડ પર 1% નો દંડ હતો> 7/10/1998. 09.02.2015.
09.02.2015થી 31.03.2016.
એનઆરઇ ડિપોઝિટ 12 મહિના પછી અકાળે પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હતી પરંતુ મૂળ પાકતી મુદત પહેલાં, ડિપોઝિટ સ્વીકારવાની તારીખે લાગુ પડતા દરે વ્યાજ ચૂકવવાપાત્ર રહેશે નહીં. તે સમયગાળા માટે કે જેના માટે થાપણ બેંક પાસે રહી અથવા કરાર કરેલ દર બેમાંથી જે ઓછું હોય તે માટે.

7 01.04.2016 01.04.2016થી શરૂ થયેલી તાજી અને રિન્યૂ કરાયેલી ડોમેસ્ટિક, એનઆરઓ અને એનઆરઇ રૂપિયાની ટર્મ ડિપોઝિટને અકાળે પાછી ખેંચવા પર દંડ –
નીલ દંડ - 12 મહિના પૂર્ણ થવા પર અથવા તે પછી રૂ. 5 લાખથી ઓછી રકમ પાછી ખેંચી લેવામાં આવી છે
દંડ @0.50% - 5 લાખ રૂપિયાથી ઓછી થાપણો 12 મહિના પૂર્ણ થાય તે પહેલાં અકાળે પાછી ખેંચી લેવામાં આવી છે
પેનલ્ટી @5 લાખ રૂપિયાથી ઓછી થાપણો 12 મહિના પૂર્ણ થાય તે પહેલાં અકાળે પાછી ખેંચી લેવામાં આવી છે
પેનલ્ટી @ 5 લાખ રૂપિયાથી વધુની થાપણો 1.00% સુધી
એનઆરઇ ટર્મ ડિપોઝિટ્સ માટે લાગુ –
એનઆરઇ ટર્મ ડિપોઝિટ માટે કોઇ વ્યાજ ચૂકવવાપાત્ર નથી અને તેથી, 12 મહિનાથી ઓછા સમય માટે બેંકમાં કોઇ વ્યાજ બાકી રહ્યું નથી અને તેથી, કોઈ દંડ નહીં.
નીલ દંડ - રૂ.5 લાખથી ઓછી થાપણો 12 મહિના અને તેથી વધુ સમય માટે બેંકમાં રહી
પેનલ્ટી @1.00% - રૂ. 5 લાખ અને તેથી વધુની થાપણો 12 મહિના પૂર્ણ થયા પછી અકાળે પાછી ખેંચી લેવામાં આવી છે