જીવન વીમો

જીવન વીમાના લાભો

હાલમાં, બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા જીવન, સામાન્ય અને આરોગ્ય એમ ત્રણ વીમા વિભાગો હેઠળ આઠ વીમા ભાગીદારો સાથે જોડાણ કરી રહી છે.

સુરક્ષા

સુરક્ષા

પ્રીમિયમ

પ્રીમિયમ ચૂકવણીની ફ્રીક્વન્સીઝ પસંદ કરવાની અનુકૂળતા

કર લાભ

કલમ 80C હેઠળ કરલાભ

વીમા કવર

વીમા સાથે તમારા કવરને પ્રોત્સાહન આપો

વધારે જાણકારી માટે:
બેંક ઑફ ઇન્ડિયા ("બીઓઆઈ") એ આઈઆરડીએઆઈ નોંધણી નંબર સીએ0035 ધરાવતું રજિસ્ટર્ડ કોર્પોરેટ એજન્ટ છે, જે ભારતીય વીમા નિયમન અને વિકાસ સત્તામંડળ (આઇઆરડીએઆઈ) દ્વારા ઇશ્યૂ કરવામાં આવ્યું છે. રજિસ્ટર્ડ કોર્પોરેટ એજન્ટ બેંક ફક્ત વીમા ઉત્પાદનોના વિતરક તરીકે કામ કરે છે અને તે જોખમને ઓછું લખતી નથી અથવા વીમાદાતા તરીકે કાર્ય કરતી નથી. આવી વીમા કંપનીનાં ઉત્પાદનો/સેવાઓમાં કોઈ પણ રોકાણ રોકાણકાર અને વીમા કંપની વચ્ચેનો કરાર ગણાશે. વીમા પ્રોડક્ટમાં બીઓઆઈ ગ્રાહકો દ્વારા ભાગીદારી સંપૂર્ણપણે સ્વૈચ્છિક ધોરણે જ હોય છે અને તે બેંક પાસેથી અન્ય કોઈ સુવિધાનો લાભ લેવા સાથે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે સંકળાયેલી નથી
વાંચવા માટે ક્લિક કરો: અસ્વીકરણ & જાહેરાત


* નિયમો અને શરતો લાગુ પડે છે. વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને તમારી નજીકની શાખાનો સંપર્ક કરો

વધારે જાણકારી માટે:
બેંક ઑફ ઇન્ડિયા ("બીઓઆઈ") એ આઈઆરડીએઆઈ નોંધણી નંબર સીએ0035 ધરાવતું રજિસ્ટર્ડ કોર્પોરેટ એજન્ટ છે, જે ભારતીય વીમા નિયમન અને વિકાસ સત્તામંડળ (આઇઆરડીએઆઈ) દ્વારા ઇશ્યૂ કરવામાં આવ્યું છે. રજિસ્ટર્ડ કોર્પોરેટ એજન્ટ બેંક ફક્ત વીમા ઉત્પાદનોના વિતરક તરીકે કામ કરે છે અને તે જોખમને ઓછું લખતી નથી અથવા વીમાદાતા તરીકે કાર્ય કરતી નથી. આવી વીમા કંપનીનાં ઉત્પાદનો/સેવાઓમાં કોઈ પણ રોકાણ રોકાણકાર અને વીમા કંપની વચ્ચેનો કરાર ગણાશે. વીમા પ્રોડક્ટમાં બીઓઆઈ ગ્રાહકો દ્વારા ભાગીદારી સંપૂર્ણપણે સ્વૈચ્છિક ધોરણે જ હોય છે અને તે બેંક પાસેથી અન્ય કોઈ સુવિધાનો લાભ લેવા સાથે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે સંકળાયેલી નથી
વાંચવા માટે ક્લિક કરો: અસ્વીકરણ & જાહેરાત


* નિયમો અને શરતો લાગુ પડે છે. વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને તમારી નજીકની શાખાનો સંપર્ક કરો