વિગતોને મોકલો


રૂપિયા રેમિટન્સ

સ્ટાર ઇન્સ્ટા-રેમિટ એ ભારતના મુખ્ય કેન્દ્રોમાં નાણાં ટ્રાન્સફર કરવાની સૌથી ઝડપી રીત છે

  • નજીવી કિંમતે મોકલવાની આ એક સરળ, ઝડપી અને સુરક્ષિત રીત છે.
  • માત્ર ભારતીય રૂપિયામાં જ રેમિટન્સ.
  • અમારી સાથે તમારા ખાતામાં રોકડ/ચેક/ડેબિટ દ્વારા ચૂકવણી કરી શકાય છે.
  • લાભાર્થીનું ભારતમાં અમારી કોઈપણ શાખામાં ખાતું હોવું જોઈએ