સેવિંગ બેંકમાં જૂથ વ્યક્તિગત અકસ્માત


ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ પોલિસી હેઠળ વીમા કવરની પતાવટ માટે ક્લેમ કરવા માટે, દાવેદાર/કાનૂની વારસદારે –

કંપની બચત બેંક પ્રોડક્ટ વીમા રકમની રકમ કવરેજ યોગ્યતા
ન્યુ ઇન્ડિયા એસ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ પગાર એ/સી (સરકારી કર્મચારી) રૂ. 50 લાખ 1. ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્સ્યોરન્સ કવર રૂ.50 લાખ <બીઆર> 2.કાયમી સંપૂર્ણ વિકલાંગતા કવચ રૂ.50 લાખનું <બીઆર> 3.કાયમી આંશિક વિકલાંગતા (50 ટકા) <<> 4.1 કરોડનો એર એક્સિડેન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ <બીઆર> 5. 2 લાખ રૂપિયાનો શૈક્ષણિક લાભ 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય
પગાર એ/સી (પ્રા.લિ.ઈ.એમ.પી.) 30 લાખ રૂપિયા 1. ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ.30 લાખ<બીઆર> 2. 50 લાખનો એર એક્સિડેન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય
પેન્શન ખાતાઓ ૫.૦૦ લાખ ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ.5 લાખનું 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય
અન્ય બિન બીએસબીડી ખાતાઓ રૂ. 1 લાખ ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ. 1 લાખ 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય
બીએસબીડી ખાતાઓ ૦.૫૦ લાખ ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ રૂ.0.50 લાખ સુધીનું કવર 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય
ગૌણ ખાતું ૦.૫૦ લાખ ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સનું રૂ.0.5 લાખ સુધીનું કવર 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય
પોલીસ સેલેરી એકાઉન્ટ્સ (રક્ષક સેલરી એકાઉન્ટ્સ) રૂ. 50 લાખ 1. ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ.50 લાખ<બીઆર> 2.50 લાખ<બીઆર> 3.કાયમી આંશિક વિકલાંગતા (50 ટકા)નું કવર રૂ.25 લાખ<બીઆર> 4.1 કરોડ<બીઆર> 5. શિક્ષણને રૂ. 2 લાખનો લાભ 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય
સંરક્ષણ સેલેરી એકાઉન્ટ્સ (રક્ષક સેલરી એકાઉન્ટ્સ) રૂ. 50 લાખ 1. ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ.50 લાખ<બીઆર> 2.50 લાખ<બીઆર> 3.કાયમી આંશિક વિકલાંગતા (50 ટકા)નું કવર રૂ.25 લાખ<બીઆર> 4.1 કરોડ<બીઆર> 5. શિક્ષણને રૂ. 2 લાખનો લાભ 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય
અર્ધલશ્કરી સેલરી એકાઉન્ટ્સ (રક્ષક સેલેરી એકાઉન્ટ્સ) રૂ. 50 લાખ 1. ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ.50 લાખ<બીઆર> 2.50 લાખ<બીઆર> 3.કાયમી આંશિક વિકલાંગતા (50 ટકા)નું કવર રૂ.25 લાખ<બીઆર> 4.1 કરોડ<બીઆર> 5. શિક્ષણને રૂ. 2 લાખનો લાભ 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય
ક્લાસિક ખાતાઓ 10 લાખ રૂપિયા ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સનું રૂ. 10 લાખ સુધીનું વીમા કવચ 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય
ગોલ્ડ એકાઉન્ટ્સ રૂપિયા 25 લાખ ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ. 25 લાખ સુધીનું છે. 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય
ડાયમંડ ખાતાઓ રૂ. 50 લાખ ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ રૂ. 50 લાખ સુધીનું કવર 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય
પ્લેટિનમ ખાતાઓ 100 લાખ રૂપિયા ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ રૂ. 100 લાખ સુધીનું કવર 07.09.2023 થી 06.09.2024* સુધી માન્ય
ઓરિએન્ટલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ બીએસબીડી ખાતાઓ ૦.૫૦ લાખ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ કવર રૂ. 0.50 લાખ 07.09.2022 થી 06.09.2023* સુધી માન્ય
બીઓઆઈ સ્ટાર યુવા એસબી એકાઉન્ટ્સ (ઉંમર 18-21 વર્ષ) ૦.૫૦ લાખ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ કવર રૂ. 0.50 લાખ 07.09.2022 થી 06.09.2023* સુધી માન્ય
બીઓઆઈ સરલ સેલેરી એકાઉન્ટ સ્કીમ - એસબી 165 રૂ. 2 લાખ ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ રૂ. 2 લાખનો 07.09.2022 થી 06.09.2023* સુધી માન્ય
સ્ટાર રત્નાકર બચત પગાર ખાતું - એસબી 164 રૂ. 5 લાખ ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ રૂ. 5 લાખનો 07.09.2022 થી 06.09.2023* સુધી માન્ય
બીઓઆઈ સ્ટાર યુવા એસબી એકાઉન્ટ્સ (21 વર્ષથી વધુ) ૫.૦૦ લાખ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ કવર રૂ. 5.00 લાખ 07.09.2022 થી 06.09.2023* સુધી માન્ય
ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ (એસપીએલ. ચાર્જ કોડ 0204) 30 લાખ રૂપિયા. ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઈન્સ્યોરન્સ રૂપિયા 30 લાખનો. 01.10.2022 થી 30.09.2023 સુધી માન્ય#
સ્કીમ કોડ (એસબી-121) હેઠળ એસબી પેન્શનર્સ ૫.૦૦ લાખ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ કવર રૂ. 5.00 લાખ 01.10.2022 થી 30.09.2023 સુધી માન્ય#
એસબી ડાયમંડ ગ્રાહકો ૫.૦૦ લાખ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ કવર રૂ. 5.00 લાખ 01.10.2022 થી 30.09.2023 સુધી માન્ય#
સ્ટાર સિનિયર સિટિઝન એસબી એકાઉન્ટ્સ (એસબી166) ૫.૦૦ લાખ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ કવર રૂ. 5.00 લાખ 01.10.2022 થી 30.09.2023 સુધી માન્ય#
ધ નેશનલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ (એનઆઇસીએલ) સેલેરી પ્લસ- પેરા મિલિટરી ફોર્સિસ રૂ.50.00 લાખ ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ. 50 લાખ સુધીનું* રૂ. 50 લાખ સુધીનું કાયમી સંપૂર્ણ વિકલાંગતા કવચ * રૂ. 25 લાખ સુધીનું કાયમી આંશિક વિકલાંગતા કવચ (50 ટકા) * રૂ. 2 લાખનો શૈક્ષણિક લાભ (મૃત્યુ/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે)* રૂ. 1 લાખ સુધી ગોલ્ડન અવર કેશલેસ હોસ્પિટલાઇઝેશન (મૃત્યુ/પીપીડી/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે). * રૂ. 1 કરોડનું એર એક્સિડેન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કવર * * નિયમો અને શરતો લાગુ કરો 01.07.2022 થી 12.06.2023 સુધી માન્ય@
પગાર પ્લસ-રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ રૂ.50.00 લાખ ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ. 50 લાખ સુધીનું* રૂ. 50 લાખ સુધીનું કાયમી સંપૂર્ણ વિકલાંગતા કવચ * રૂ. 25 લાખ સુધીનું કાયમી આંશિક વિકલાંગતા કવચ (50 ટકા) * રૂ. 2 લાખનો શૈક્ષણિક લાભ (મૃત્યુ/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે)* રૂ. 1 લાખ સુધી ગોલ્ડન અવર કેશલેસ હોસ્પિટલાઇઝેશન (મૃત્યુ/પીપીડી/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે). * રૂ. 1 કરોડનું એર એક્સિડેન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કવર * * નિયમો અને શરતો લાગુ કરો 01.07.2022 થી 12.06.2023 સુધી માન્ય@
પગાર પ્લસ - જાહેર ક્ષેત્રના એકમોના કર્મચારીઓ રૂ.50.00 લાખ ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ. 50 લાખ સુધીનું* રૂ. 50 લાખ સુધીનું કાયમી સંપૂર્ણ વિકલાંગતા કવચ * રૂ. 25 લાખ સુધીનું કાયમી આંશિક વિકલાંગતા કવચ (50 ટકા) * રૂ. 2 લાખનો શૈક્ષણિક લાભ (મૃત્યુ/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે)* રૂ. 1 લાખ સુધી ગોલ્ડન અવર કેશલેસ હોસ્પિટલાઇઝેશન (મૃત્યુ/પીપીડી/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે). * રૂ. 1 કરોડનું એર એક્સિડેન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કવર * * નિયમો અને શરતો લાગુ કરો 01.07.2022 થી 12.06.2023 સુધી માન્ય@
સેલેરી પ્લસ- જય જવાન સેલેરી પ્લસ એકાઉન્ટ સ્કીમ રૂ.50.00 લાખ ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ. 50 લાખ સુધીનું* રૂ. 50 લાખ સુધીનું કાયમી સંપૂર્ણ વિકલાંગતા કવચ * રૂ. 25 લાખ સુધીનું કાયમી આંશિક વિકલાંગતા કવચ (50 ટકા) * રૂ. 2 લાખનો શૈક્ષણિક લાભ (મૃત્યુ/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે)* રૂ. 1 લાખ સુધી ગોલ્ડન અવર કેશલેસ હોસ્પિટલાઇઝેશન (મૃત્યુ/પીપીડી/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે). * રૂ. 1 કરોડનું એર એક્સિડેન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કવર * * નિયમો અને શરતો લાગુ કરો 01.07.2022 થી 12.06.2023 સુધી માન્ય@
સ્ટાફના પગાર ખાતાઓ રૂ.50.00 લાખ ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ. 50 લાખ સુધીનું* રૂ. 50 લાખ સુધીનું કાયમી સંપૂર્ણ વિકલાંગતા કવચ * રૂ. 25 લાખ સુધીનું કાયમી આંશિક વિકલાંગતા કવચ (50 ટકા) * રૂ. 2 લાખનો શૈક્ષણિક લાભ (મૃત્યુ/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે)* રૂ. 1 લાખ સુધી ગોલ્ડન અવર કેશલેસ હોસ્પિટલાઇઝેશન (મૃત્યુ/પીપીડી/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે). * રૂ. 1 કરોડનું એર એક્સિડેન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કવર * * નિયમો અને શરતો લાગુ કરો 01.07.2022 થી 12.06.2023 સુધી માન્ય@
બીઓઆઈ રક્ષક પગાર ખાતું (એસપીએલ. ચાર્જ કોડ: રક્ષ) રૂ. 50.00 લાખ ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ. 50 લાખ સુધીનું* રૂ. 50 લાખ સુધીનું કાયમી સંપૂર્ણ વિકલાંગતા કવચ * રૂ. 25 લાખ સુધીનું કાયમી આંશિક વિકલાંગતા કવચ (50 ટકા) * રૂ. 2 લાખનો શૈક્ષણિક લાભ (મૃત્યુ/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે)* રૂ. 1 લાખ સુધી ગોલ્ડન અવર કેશલેસ હોસ્પિટલાઇઝેશન (મૃત્યુ/પીપીડી/પીટીડીમાં પરિણમતા કેસો માટે).* રૂ. 1 કરોડનું એર એક્સિડેન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કવર ** રૂ. 1 કરોડનું એર એક્સિડેન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કવર ** રૂ. 1 કરોડનું એર એક્સિડેન્ટલ ઇન્સ્યુરન્સ કવર*. *નિયમો અને શરતો લાગુ 01.07.2022 થી 12.06.2023 સુધી માન્ય@
કૃપા કરીને સેલેરી પ્લસ-પેરા મિલિટરી ફોર્સિસ, સેન્ટ્રલ અને સ્ટેટ એમ્પ્લોઇઝ અને પીએસયુ, જય જવાન સેલેરી પ્લસ, સ્ટાફ સેલેરી એકાઉન્ટ્સ માટે નોંધ કરો અગાઉનું કવરેજ 13.06.2022 થી 30.06.2022 સુધી એનઆઈસીએલ સાથે ચાલુ રહેશે. રૂ. 30.00 લાખ ગ્રૂપ પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ કવર રૂ. 30 લાખ સુધીનું* રૂ. 30 લાખ સુધીનું કાયમી સંપૂર્ણ વિકલાંગતા કવચ * રૂ. 15 લાખ સુધીનું કાયમી આંશિક વિકલાંગતા કવચ * રૂ. 1 કરોડનું એર એક્સિડેન્ટલ ઇન્સ્યુરન્સ કવર * * નિયમો અને શરતો લાગુ કરો 13.06.2022 થી 30.06.2022 સુધી માન્ય@

  • * (06.09.2019 પહેલા અથવા ત્યાં સુધી કોઈ પણ આકસ્મિક મૃત્યુ માટેના દાવાઓને એનઆઈસીએલ દ્વારા આવરી લેવામાં આવ્યા છે અને 06.09.2019 પછી એચડીએફસી ઇઆરજીઓ જીઆઈસી લિમિટેડ દ્વારા આવરી લેવામાં આવ્યા છે.)
  • # (30.09.2019 પહેલાં અથવા ત્યાં સુધી કોઈ પણ આકસ્મિક મૃત્યુ માટેના દાવાઓને એનઆઇસીએલ દ્વારા આવરી લેવામાં આવ્યા છે અને 30.09.2019 પછી એચડીએફસી ઇઆરજીઓ જીઆઇસી લિમિટેડ દ્વારા આવરી લેવામાં આવ્યા છે.)
  • @ (12.06.2022 પહેલા અથવા ત્યાં સુધીના કોઈપણ અકસ્માત માટેના દાવાઓને ધ ન્યૂ ઇન્ડિયા એશ્યોરન્સ કંપની દ્વારા આવરી લેવામાં આવ્યા છે અને 12.06.2022 પછી એનઆઇસીએલ લિમિટેડ દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે.)

નોંધ
નોંધ:- કવર બેંકની કોઈપણ જવાબદારી વિના વીમા કંપની દ્વારા દાવાની પતાવટને આધીન છે. વીમાધારકના અધિકારો અને જવાબદારીઓ વીમા કંપની પાસે રહેશે. તે સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે કે વીમા કરાર અથવા તેની કોઈપણ શરતો બેંકને બંધનકર્તા રહેશે નહીં અને બેંક વીમા કંપની અથવા વીમાધારક પ્રત્યે કોઈ જવાબદારી લેતી નથી. બેંક તેની વિવેકબુદ્ધિથી પછીના કોઈપણ વર્ષમાં સુવિધા પાછી ખેંચી લેવાનો અધિકાર ધરાવે છે.


ન્યૂ ઈન્ડિયા એશ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ માટે જરૂરી દસ્તાવેજો:

મૃતકના દાવેદાર દ્વારા પ્રદાન કરવાના દસ્તાવેજોની સૂચિ નીચે મુજબ છે.

  • દાવો ફોર્મ યોગ્ય રીતે ભરેલ અને નામાંકિત (મૂળ) દ્વારા સહી કરેલું
  • એમ્પ્લોયર ફોર્મ - 16 દ્વારા પ્રદાન કરાયેલ બેંક / મહેનતાણું સ્ટેટમેન્ટ દ્વારા પ્રમાણિત અકસ્માત/મૃત્યુની તારીખ પહેલા 12 મહિના માટે પગાર સ્લિપ.
  • નોમિની પાન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડની આઈડી પ્રૂફ કોપી.
  • મૃતક પાન-કાર્ડ અને આધાર કાર્ડની આઈડી પ્રૂફ કોપી.
  • એફ .આઈ. આર / ખબરી જવ્વાદબ.
  • પંચનામા.
  • પોસ્ટ મોર્ટમ રિપોર્ટ બેંક દ્વારા પ્રમાણિત.
  • મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર.
  • પાસ બુકની નકલ અને મૃતકની બેંક સ્ટેટમેન્ટની નકલ.
  • પાસ બુકની નકલ અને નોમિનીના બેંક સ્ટેટમેન્ટની નકલ.
  • અકસ્માતની તારીખે ગ પ આ પોલિસીની નકલ અને સમર્થન
  • આર.ઓ.ની મંજૂરીની નોંધ
  • 64 વીબી પાલન
  • બેંકના કોઈપણ અન્ય દસ્તાવેજો.
    i) ચુકવણી માટે બેંક ઓફ ઈન્ડિયા શાખાનો એકાઉન્ટ નંબર.
    ii) બેંક ઓફ ઈન્ડિયા શાખામાંથી મૃતકનું બેંક સ્ટેટમેન્ટ.
    iii) મૃતકનું હોસ્પિટલ પેપર.
    iv) બેંક કવરીંગ લેટર.
    iv) બેંક કવરીંગ લેટર.

યોગ્ય રીતે ભરેલ દાવો ફોર્મ, નીચેના દસ્તાવેજો સાથે તબીબી પ્રમાણપત્ર (મૂળ અથવા પ્રમાણિત સાચી નકલોમાં):

જરૂરી દસ્તાવેજો -

  • મૂળ પ્રથમ અને અંતિમ પોલીસ રિપોર્ટ.
  • મૂળ તપાસ પંચનામા.
  • પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટની પ્રમાણિત નકલ.
  • પાસ બુકની પ્રમાણિત નકલ.
  • મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર.
  • સેલેરી એકાઉન્ટ માટે ત્રણ મહિનાના સેલેરી એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ જરૂરી છે
  • હોમ બ્રાન્ચ દ્વારા કવરિંગ લેટર જેમાં ઑફિસ એકાઉન્ટ નંબર અને આઈ એફ એસ સી કોડ શામેલ હોવો જોઈએ જેમાં આવક મોકલવામાં આવશે.

બ્રાન્ચ કન્ફર્મેશન સાથેના બધા ચકાસેલા દસ્તાવેજો સીધા સંબંધિત વીમા પ્રદાતાને મોકલવા જોઈએ (ઉપર જણાવ્યા મુજબ), સરનામાં ટેબમાં ઉલ્લેખિત -


ન્યૂ ઈન્ડિયા એશ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડનું સરનામું:-શ્રી નરેન્દ્ર ટેર્સે
ડિવિઝનલ મેનેજર
ધ ન્યૂ ઈન્ડિયા એશ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ.
ડીઓ-ll (142400 )
એનસીએલ પ્રિમાઈસીસ, પહેલો માળ, બાંદ્રા – કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ બાંદ્રા
મુંબઈ – 400054
ટેલિફોન નં. 022-26591821, 26592331, 26590203
ફેક્સ નં.-022-29191
ઈ-મેઈલ આઈડી:- sachin[dot]singh[at]newindia[dot]co[dot]in

દસ્તાવેજોને
મોકલવા માટેનું સરનામું ન્યૂ ઇન્ડિયા એશ્યોરન્સ Co.Ltd.,
એ-૧૦૨, પ્રથમ માળ, ભટ્ટાડ ટાવર, કોરા કેન્દ્ર રોડ,
ઓફ એસ.વી.રોડ, બોરીવલી (ડબ્લ્યુ), મુંબઈ-૪૦૦૦૯૨.
ઈ-મેઈલ :-sangita[dot]kamble[at]newindia[dot]co[dot]in / mini[dot]unnikrishnan[at]newindia[dot]co[dot]in / sanika[dot]parab[at]newindia[dot]co[dot]in

ઓરીએન્ટલ ઈન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડનું સરનામું


ક્લેઈમ સર્વિસ સેન્ટર,
5મો માળ, મેકર ભવન નંબર 1,
સર વિઠ્ઠલદાસ ઠાકરસી માર્ગ,
ન્યુ મરીન લાઈન્સ, મુંબઈ - 400020

સંપર્ક વ્યક્તિઓ :
1) શ્રીમતી ઈન્દ્રાણી વર્મા, પ્રાદેશિક વ્યવસ્થાપક
ઈમેલ આઈડી : indrani[dot]varma[at]orientalinsurance[dot]co[dot]in
સંપર્ક નંબર 022 67575601, 022 22821934
2) શ્રીમતી. લક્ષ્મી ઐયર, ડેપ્યુટી મેનેજર
ઈમેલ આઈડી : Lakshmiiyer[dot]k[at]orientalinsurance[dot]co[dot]in
સંપર્ક નંબર 022 67575602
3) શ્રીમતી નીતા પ્રભુ, સહાયક. વહીવટી અધિકારી
ઈમેલ આઈડી : neeta[dot]prabhu[at]orientalinsurance[dot]co[dot]in
સંપર્ક નંબર 022 6757 5608

એચડીએફસી એર્ગો જીઆઈસી એલટીડી નું સરનામું:-અકસ્માત અને આરોગ્ય દાવા વિભાગ.
એચડીએફસી એર્ જનરલ ઈન્સ્યોરન્સ કંપની લિ.
6ઠ્ઠો માળ, લીલા બિઝનેસ પાર્ક, અંધેરી-કુર્લા
રોડ, અંધેરી (પૂર્વ) મુંબઈ - 400 059
દાવાની સૂચના ઇમેઇલ સરનામું:
papayments[at]hdfcergo[dot]com
સંબંધિત এসপিওসি દાવો કરો: સ્મીતા ડેશ
ઇમેઇલ સરનામું: Smeeta[dot]Dash[at]hdfcergo[dot]com
સંપર્ક: 9920215550

નું સરનામું નેશનલ ઈન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ:-
30-09-2019 પહેલાના દાવા માટે
ડિવિઝનલ મેનેજર
નેશનલ ઈન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ
ડીઓ - 261700, પ્રથમ માળ, 14, જે.ટાટા રોડ
રોયલ ઇન્શ્યોરન્સ બિલ્ડિંગ, ચર્ચગેટ, મુંબઇ – 400 020.
ટેલિફોન નં. 022-22021866/67/68, ડાયરેક્ટ
022-2208, ના.022-22021869
ઈ-મેલ આઈડી:-VijayaC[dot]Mistry[at]nic[dot]co[dot]in/KavitaH[dot]Tilve[at]nic[dot]co[dot]in/RadhikaR[dot]Parab[at]nic[dot]co[dot]in

12-06-2022 પછીના દાવા માટે
ધ ડિવિઝનલ મેનેજર
નેશનલ ઈન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ
પનવેલ ડિવિઝનલ ઓફિસ (261500)
પહેલો માળ, સ્નેહ, પ્લોટ નં. 75, સ્વામી નિત્યાનંદ માર્ગ,
પનવેલ, રાયગઢ, મહારાષ્ટ્ર – 410206
ઈમેલ આઈડી: 261500[at]nic[dot]co[dot]in
ફોન : 022-2745-3691, 022-2745-3772


એનઆઈએસીએલ ક્લેઈમ ફોર્મ
download
એનઆઈએ દાવો ફોર્મ
download
એનઆઈસીઆઈ દાવો ફોર્મ
download
એચડીએફસી ક્લેમ ફોર્મ
download
ઓરિએન્ટલ ઈન્સ્યોરન્સ ક્લેઈમ ફોર્મ
download