બીઓઆઈ સ્ટાર રેરા વત્તા એકાઉન્ટ


  • નેટ બેંકિંગ, જેમાં ફક્ત જોવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે
  • ખાતાધારક દ્વારા આપવામાં આવેલા આદેશ મુજબ આરસીએમાં ક્લિયર બેલેન્સનું ઓટો ટ્રાન્સફર અને બેલેન્સ ઓએને આપવામાં આવ્યું છે, જે દિવસના અંતે સિસ્ટમ દ્વારા દરરોજ કરવામાં આવશે
  • સિંગલ કલેક્શન એકાઉન્ટમાં ખરીદનાર પાસેથી સિંગલ ચેક/રેમિટન્સ એકત્રિત કરે છે
  • રેરા પ્રોજેક્ટ ખાતું જે તેમને રાજ્યના રેરા અધિકારીઓને આપવાની જરૂર છે તે એક વિશિષ્ટ અને સમર્પિત ખાતું છે
  • રેરા પ્લસ એકાઉન્ટ ડેવલપર/બિલ્ડરને રેરાના ધોરણોનું સરળતાથી પાલન કરવા સક્ષમ બનાવે છે કારણ કે બેંક તેમના વતી વસૂલાતની રકમને પોતાના કલેક્શન પર વિભાજિત કરે છે.