આરોગ્ય વીમો

આરોગ્ય વીમાના લાભો

હાલમાં, બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ત્રણ વીમા વિભાગ એટલે કે જીવન, સામાન્ય અને આરોગ્ય હેઠળ આઠ વીમા ભાગીદારો સાથે જોડાણ કરી રહી છે.

સુરક્ષા

સુરક્ષા

પ્રીમિયમ

પ્રીમિયમ ચૂકવણીની ફ્રીક્વન્સીઝ પસંદ કરવાની અનુકૂળતા

કર લાભ

કલમ 80C હેઠળ કરલાભ

વીમા કવર

વીમા સાથે તમારા કવરને પ્રોત્સાહન આપો