ખાતાકીય મંત્રાલયોનાં ખાતાઓ


માન્યતાપ્રાપ્ત મંત્રાલય

  • ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી મંત્રાલય
  • સ્ટીલ મંત્રાલય
  • કૌશલ્ય વિકાસ અને સાહસિકતા મંત્રાલય

રાજ્યનો પેટા ટ્રેઝરી બિઝનેસ

  • મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય -36 શાખાઓ
  • ગોવા રાજ્ય - ક્વિપેમ (01 શાખા)
  • ઓડિશા રાજ્ય - કેઓંઝર ઝોન - 10 શાખાઓ
  • ભુવનેશ્વર ઝોન - ભુવનેશ્વર (મુખ્ય) (01 શાખા)
  • તમિલનાડુ રાજ્ય - ચેન્નાઈ ઝોન - કલાસપક્કમ(01 શાખા)
  • કોઈમ્બતુર ઝોન - મંડપમ, ઓડનચત્રમ અને વાડીપટ્ટી (03 શાખાઓ)

મહારાષ્ટ્રની સ્ટેમ્પ ડ્યુટીનું કલેક્શન

સરળ રસીદ અને ઈએસબીટીઆર- 121 શાખાઓ (સૂચિની લિંક)