ચેકનો સંગ્રહ


ચેકનો સંગ્રહ

વિદેશી ચલણમાં દોરવામાં આવેલ કેશિયરનો ચેક/સત્તાવાર ચેક જેમ કે યુએસ ડૉલર/ગ્રેટ બ્રિટન પાઉન્ડ/યુરો/જાપાનીઝ યેન/ઑસ્ટ્રેલિયન ડૉલર/કેનેડિયન ડૉલર વગેરેનો વિદેશમાં તમારા બેંકર પાસેથી ખરીદેલ છે તેનો ઉપયોગ મેજરને નાણાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે રેમિટન્સના મોડ તરીકે પણ કરી શકાય છે. ભારતમાં કેન્દ્રો.