બિઝનેસ કોરસપોન્ડન્ટ્સ


બિઝનેસ કોરસપોન્ડન્ટ એજન્ટ એ બેંક શાખાનો વિસ્તૃત હાથ છે જે દૂરના વિસ્તારોમાં ગ્રાહકોને ડોરસ્ટેપ બેંકિંગ અને નાણાકીય સેવાઓ પ્રદાન કરે છે.

અમારા બી સી આઉટલેટ્સ પર ઉપલબ્ધ સેવાઓ:

S. નં. બીએમએસ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી સેવાઓ
1 ખાતું ખોલાવવું
2 રોકડ જમા (પોતાની બેંક)
3 રોકડ જમા (અન્ય બેંક-એઇપીએસ)
4 રોકડ ઉપાડ (અમારા/રુપે કાર્ડ પર)
5 રોકડ ઉપાડ (અમારી પાસેથી)
6 ફંડ ટ્રાન્સફર (પોતાની બેંક)
7 ફંડ ટ્રાન્સફર (અન્ય બેંક-એઇપીએસ)
8 બેલેન્સ પૂછપરછ (પોતાની બેંક/રુપે કાર્ડ)
9 બેલેન્સ પૂછપરછ (અન્ય બેંક-એઇપીએસ)
10 મીની સ્ટેટમેન્ટ (પોતાની બેંક)
11 ટીડીઆર / આરડી ઓપનિંગ
12 સૂક્ષ્મ અકસ્માત મૃત્યુ વીમા માટે નોંધણી કરો
13 સૂક્ષ્મ જીવન વીમા માટે નોંધણી કરો
14 સામાજિક સુરક્ષા પેન્શન યોજના માટે નોંધણી કરો
15 સંગ્રહ તપાસો
16 આધાર સીડીંગ
17 મોબાઇલ સીડીંગ
18 આઇએમપીએસ
19 એનઇએફટી
20 નવી ચેકબુકની વિનંતી કરો
21 ચેકની ચુકવણી રોકો
22 સ્થિતિ તપાસ તપાસો
23 ટીડી/આરડી રિન્યૂ કરો
24 ડેબિટ કાર્ડ બ્લોક કરો
25 ફરિયાદો શરૂ કરો
26 ફરિયાદોને ટ્રૅક કરો
27 એસએમએસ એલર્ટ / ઈમેલ સ્ટેટમેન્ટ માટે વિનંતી (જો મોબાઈલ નંબર / ઈ-મેલ પહેલેથી જ નોંધાયેલ હોય)
28 જીવન પ્રમાણ દ્વારા પેન્શન જીવન પ્રમાણપત્ર પ્રમાણીકરણ (આધાર સક્ષમ)
29 બેંક મંજૂર મર્યાદા સુધી વસૂલાત/સંગ્રહ
30 રૂપે ડેબિટ કાર્ડ માટે અરજી કરો
31 પાસબુક અપડેટ
32 વ્યક્તિગત લોન માટે લોન વિનંતીની શરૂઆત
33 વાહન લોન માટે લોન વિનંતીની શરૂઆત
34 હોમ લોન માટે લોન વિનંતીની શરૂઆત
35 ચાલુ ખાતા માટે લીડ જનરેશન
36 પીપીએફ એકાઉન્ટ શરૂ કરવાની વિનંતી
37 SCSS એકાઉન્ટ શરૂ કરવાની વિનંતી
38 SSA ખાતાની શરૂઆતની વિનંતી
39 પેન્શન એકાઉન્ટ માટે દીક્ષાની વિનંતી કરો
40 પેન્શન એકાઉન્ટ માટે દીક્ષાની વિનંતી કરો
41 પેન્શન એકાઉન્ટ માટે દીક્ષાની વિનંતી કરો
42 SGB ​​(સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડ) માટે દીક્ષાની વિનંતી કરો

બી સી આઉટલેટ્સનું સ્થાન:

બી સી આઉટલેટ્સ સરકાર દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ જન ધન દર્શન એપ પરથી શોધી શકાય છે અને પ્લે સ્ટોર પર ઉપલબ્ધ છે.