સ્વિફ્ટ ટ્રાન્સફર

SWIFT એ બેંકો અને સંસ્થાઓ વચ્ચે નાણાકીય સંદેશાઓના પ્રસારણનું સૌથી ઝડપી અને સૌથી સુરક્ષિત મોડ છે. બેંક ઓફ ઈન્ડિયા તેના ગ્રાહકોને તમામ પાત્ર આઉટવર્ડ રેમિટન્સ માટે વિશ્વમાં ગમે ત્યાં વિદેશી ચલણ ભંડોળના ટ્રાન્સમિશન માટે સેવા પૂરી પાડે છે અને શક્ય તેટલા ઓછા સમયમાં ગ્રાહકોના ખાતામાં તમામ પાત્ર વિદેશી ચલણ ઇનવર્ડ રેમિટન્સને ચેનલાઇઝ કરે છે. ફંડ ટ્રાન્સફરનો આ સૌથી સસ્તો મોડ પણ છે.