થાપણો પરના વ્યાજના દરો


એનઆરઆઈ -થાપણો પર વ્યાજ દરો-એનઆરઈ રૂપિયાની મુદત

પરિપક્વતા રૂ.3 થી ઓછી રકમની થાપણો માટે. રૂ. 3 કરોડ અને તેથી વધુ પરંતુ રૂ.10 કરોડથી ઓછી થાપણો માટે
ડબલ્યુએફ રેટ 30.06.2024 રેટ ડબલ્યુએફ 01.04.2024
1 વર્ષ 6.80 7.25
1 વર્ષથી વધુ થી 2 વર્ષ (666 દિવસ સિવાય) 6.80 6.75
666 દિવસો 7.30 6.75
2 વર્ષ 6.80 6.50
2 વર્ષથી 3 વર્ષથી ઓછા 6.75 6.50
3 વર્ષથી 5 વર્ષથી ઓછા 6.50 6.00
5 વર્ષથી 8 વર્ષથી ઓછા 6.00 6.00
8 વર્ષ અને તેથી વધુ 10 વર્ષ 6.00 6.00

કોર્ટના આદેશો/ખાસ ડિપોઝિટ કેટેગરીઝ સિવાય ઉપરોક્ત મેચ્યોરિટીઝ અને બકેટ માટે ન્યૂનતમ ડિપોઝિટની રકમ રૂ. 10,000/- છે

રૂ. 10 કરોડ અને તેથી વધુ

રૂ. 10 કરોડ અને તેથી વધુની થાપણો પર વ્યાજના દર માટે નજીકની શાખાનો સંપર્ક કરો

અકાળ ઉપાડ:

કોઈ રસ નથી

એનઆરઇ ટર્મ ડિપોઝિટ માટે ચૂકવવાપાત્ર 12 મહિનાથી ઓછા સમય માટે બેંક પાસે રહી હતી અને તેથી, કોઈ દંડ નહીં.

શૂન્ય પેનલ્ટી-

રૂ. 5 લાખથી ઓછી રકમની થાપણો 12 મહિના અને તેથી વધુ સમય માટે બેંક પાસે રહી

દંડ @1.00% -

રૂ. 5 લાખ અને તેથી વધુની થાપણો 12 મહિના પૂર્ણ થયા પછી અકાળે પાછી ખેંચી લેવામાં આવી


વાર્ષિક દરો

ડોમેસ્ટિક/એનઆરઓ રૂપિયા ટર્મ ડિપોઝિટ રેટ

વાર્ષિક ઉપજ
વળતરનો અસરકારક વાર્ષિક દર (માત્ર સૂચક):
વિવિધ પાકતી મુદતની થાપણો પર વળતરના અસરકારક વાર્ષિક દરની માહિતી પ્રદાન કરવા માટે ભારતીય રિઝર્વ બેંકની માર્ગદર્શિકાને ધ્યાનમાં રાખીને, અમે રિ-ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન હેઠળ, ત્રિમાસિક ચક્રવૃદ્ધિ ધોરણે, બેંકની સંચિત થાપણ યોજનાઓ પર વળતરના અસરકારક વાર્ષિક દર નીચે આપીએ છીએ: (% পিএ)

  • રૂ.3 કરોડથી ઓછી થાપણો માટે
  • રૂ.3 કરોડ અને તેથી વધુ પરંતુ રૂ.10 કરોડથી ઓછી ડિપોઝીટ માટે


રૂ.3 કરોડથી ઓછી થાપણો માટે

પરિપક્વતા વ્યાજ દર % (পিএ) ન્યૂનતમ પરિપક્વતા બકેટ % પર વળતરનો વાર્ષિક દર
1 વર્ષ 6.80 6.98
1 વર્ષથી વધુ થી 2 વર્ષ (666 દિવસ સિવાય) 6.80 6.98
666 દિવસો 7.30 7.50
2 વર્ષ 6.80 7.22
2 વર્ષથી 3 વર્ષથી ઓછા 6.75 7.16
3 વર્ષથી 5 વર્ષથી ઓછા 6.50 7.11
5 વર્ષથી 8 વર્ષથી ઓછા 6.00 6.94
8 વર્ષ અને તેથી વધુ 10 વર્ષ 6.00 7.63

રૂ. 3 કરોડ અને તેથી વધુ પરંતુ રૂ.10 કરોડથી ઓછી થાપણો માટે

પરિપક્વતા વ્યાજ દર % (পিএ) ન્યૂનતમ પરિપક્વતા બકેટ % પર વળતરનો વાર્ષિક દર
1 વર્ષ 7.25 7.45
1 વર્ષથી વધુ થી 2 વર્ષ (666 દિવસ સિવાય) 6.75 6.92
666 દિવસો 6.75 6.92
2 વર્ષ 6.50 6.88
2 વર્ષથી 3 વર્ષથી ઓછા 6.50 6.88
3 વર્ષથી 5 વર્ષથી ઓછા 6.00 6.52
5 વર્ષથી 8 વર્ષથી ઓછા 6.00 6.94
8 વર્ષ અને તેથી વધુ 10 વર્ષ 6.00 7.63

10 કરોડ અને તેથી વધુની ડિપોઝીટ માટે
કૃપા કરીને નજીકની શાખાનો સંપર્ક કરો.


એફસીએનઆર 'બી' થાપણો પર વ્યાજનો દર: ડબ્લ્યુ.ઇ.એફ. . 01.10.2023

(ટકાવારી પ્રતિ વર્ષ)

પરિપક્વતા યુ.એસ.ડી. જી.બી.પી. ઈ.યુ.આર. જે.પી.વાય. સી.એ.ડી. એ.યુ.ડી.
1 વાય.આર. થી 2 વાય.આર.એસ કરતા ઓછું 5.35 5.00 2.50 0.55 0.99 3.60
2 વાય.આર.એસ થી 3 વાય.આર.એસ કરતા ઓછું 4.00 2.50 0.21 0.55 2.05 1.42
3 વાય.આર.એસ થી 4 વાય.આર.એસ કરતા ઓછા 3.35 2.55 0.36 0.54 2.27 1.78
4 વાય.આર.એસ થી 5 વાય.આર.એસ કરતા ઓછા 3.25 2.60 0.46 0.55 2.33 2.05
5 વાય.આર.એસ (મહત્તમ) 3.15 2.60 0.52 0.56 2.34 2.17

અકાળે ઉપાડ

  • થાપણની તારીખથી બાર મહિનાની અંદર થાપણ અકાળ ઉપાડ પર કોઈ વ્યાજ ચૂકવવાપાત્ર રહેશે નહીં.
  • 12 મહિનાથી વધુના સમયગાળા માટે બેંક પાસે રહેલી ડિપોઝિટને અકાળે પાછી ખેંચવા પર, ડિપોઝિટની તારીખથી લઈને તે સમયગાળા સુધી 1% નો દંડ લાગુ પડે છે, જ્યાં સુધી થાપણ બેંક પાસે રહી હોય.


આરએફસી ટર્મ ડિપોઝીટ પર વ્યાજનો દર: ડબલ્યુ.ઇ.એફ 01.10.2023

પરિપક્વતા યુએસડી જીબીપી
1 વર્ષ થી 2 વર્ષ કરતા ઓછા 5.35 4.75
2 વર્ષથી 3 વર્ષથી ઓછા 4.00 2.50
3 વર્ષ (મહત્તમ) 3.35 2.55


આરએફસી એસબી થાપણો પર વ્યાજનો દર: ડબલ્યુ.ઇ.એફ.. 01.10.2023

યુએસડી જીબીપી
0.10 0.18