10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും 25 കോടി രൂപ വരയെുള്ളതിനുമുള്ള അപേക്ഷ
download
10 ലക്ഷം രൂപ വരെ നിലവിലുള്ള ലോൺ എക്‌സ്‌പോഷറിനായി അപേക്ഷ
download