અમારા તમામ સીબીએસ રિટેલ અને કોર્પોરેટ ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ ગ્રાહકો માટે ઉપલબ્ધ

ઈ-પેમેન્ટ ઓફ ઈનડાયરેક્ટ (સેન્ટ્રલ એક્સાઈઝ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ) ટેક્સની પ્રક્રિયામાં ફેરફાર થયો છે. આ માટેનાં સુધારેલાં પગલાં નીચે મુજબ છે –

પગલાંઓ વર્ણન
સ્ટેપ 1 Visit NSDL site at https://nsdl.co.in/ and click on the hyperlink - Central Excise & Service Tax (Online System) and click on E-Payment (Central Excise & Service Tax) OR alternatively, visit Central Excise & Service Tax site of NSDL at https://cbec.nsdl.com/EST/JSP/security/EasiestHomePage.jsp
સ્ટેપ 2 હાઇપરલિંક પર ક્લિક કરો (કૃપા કરીને આગળ વધવા માટે અહીં ક્લિક કરો,) જ્યાં 'બેંક ઓફ ઇન્ડિયા' ના આંકડા છે.
સ્ટેપ 3 તમારો આકારણી કોડ પૂરો પાડો, કરના પ્રકાર (સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ અથવા સર્વિસ ટેક્સ) પસંદ કરો અને કર ચૂકવણી માટે તમારા લાગુ પડતા એકાઉન્ટિંગ કોડ્સ પણ પસંદ કરો.
સ્ટેપ 5 પસંદગીની બેંક સામે ડ્રોપ ડાઉનમાંથી પૂરી પાડવામાં આવેલી વિગતોની ચકાસણી કરો અને 'બેંક ઓફ ઇન્ડિયા' પસંદ કરો અને ચુકવણી માટે આગળ વધવા માટે 'સબમિટ ટુ ધ બેંક' બટન પર ક્લિક કરો.
સ્ટેપ 6 તમને બેંકની ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ સાઇટ પર લઈ જવામાં આવશે, જ્યાં તમે રિટેલ અથવા કોર્પોરેટ ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ પસંદ કરો છો, જેનો આધાર તમે અમારી સાથે મેળવેલી સુવિધાના પ્રકાર પર આધાર રાખે છે.
સ્ટેપ 7 કોર્પોરેટ ઇન્ટરનેટ બેંકિંગના કિસ્સામાં રિટેલ ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ અથવા કોર્પોરેટ આઇડી, કોર્પોરેટ યુઝર આઇડી અને લોગિન પાસવર્ડના કિસ્સામાં તમને ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ યુઝર આઇડી અને પાસવર્ડ આપીને તમારી જાતને પ્રમાણિત કરો.
સ્ટેપ 8 તમારી ટેક્સ ચુકવણીની વિગતો આપો, ટેક્સ ચુકવણી કરવા માટે તમારા ડેબિટ એકાઉન્ટને પસંદ કરો અને ત્યારબાદ 'ચાલુ રાખો' બટન પર ક્લિક કરો.
સ્ટેપ 9 ચૂકવણીની વિગતોની ખરાઈ કરો અને કરવેરાની ચુકવણી માટે તમારું યુઝર આઇડી/કોર્પોરેટ યુઝર આઇડી અને ટ્રાન્ઝેક્શન પાસવર્ડ પ્રદાન કરો.
સ્ટેપ 10 સફળ ચુકવણી પર ચલણ જનરેટ કરવામાં આવશે, જેને ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે પ્રિન્ટ/સેવ કરી શકાય છે.