ફોરેક્સ કાર્ડ દર

ફોરેક્સ કાર્ડ દર યાદી

તારીખ: 14/06/2024
ચલણ ટીટીએસ ટીટીબી ટીસીએસ ટીસીબી

USD

83.95

83.12

84.35

82.4

GBP

107.41

105.82

107.95

105.1

EUR

90.54

88.94

91

88.2

JPY

53.4

52.45

53.65

52

AUD

55.87

54.78

56.15

54.3

CAD

61.34

60.14

61.65

59.65

CHF

94.28

92.43

94.75

91.65

HKD

10.8

10.58

10.85

10.5

NOK

7.92

7.76

7.95

7.7

NZD

51.84

50.83

52.1

50.4

SGD

62.35

61.13

62.65

60.6

AED

22.95

22.50

23.05

22.30

નૉૅધ :
1.
જાપાનીઝ યેન (જેપીવાય) 100 fc એકમોના સંદર્ભમાં ટાંકવામાં આવે છે.
2.
ઉપરોક્ત કાર્ડ દરો વિદેશી ચલણને આઈએનઆર માં રૂપાંતરિત કરવા માટે છે.
3.
ઉપર દર્શાવેલ કાર્ડના દરો સૂચક છે અને બજારની અસ્થિરતાને આધારે ફેરફારને આધીન છે. ગ્રાહકના ખાતામાં ડેબિટ/ક્રેડિટ વખતે પ્રવર્તતા કાર્ડના દરો લાગુ પડતા અંતિમ દરો હશે.