બીઓઆઇ કેર આરોગ્ય સુરક્ષા


પ્રોડક્ટ કેટેગરી:- ગ્રુપ હેલ્થ

પ્રોડક્ટની મુખ્ય વિશેષતાઓ અને યુએસપી

 • બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના ગ્રાહકો માટે વિશેષરૂપે રચાયેલ વ્યાપક આરોગ્ય વીમા યોજના
 • પ્રી-પોલીસી મેડિકલ ચેક-અપ નથી
 • 541 ડે કેર સારવાર આવરી લેવામાં આવી છે
 • પ્રી-પોલીસી મેડિકલ ચેક-અપ નથી
 • 5 લાખ અને તેથી વધુની વીમાવાળી રકમ માટે એક ખાનગી રૂમ
 • 60/90 દિવસ પહેલા અને પોસ્ટ હોસ્પિટલમાં દાખલ કવરેજ
 • વીમાની રકમના 50% સુધી સ્વચાલિત રિચાર્જ
 • પુખ્ત સભ્ય માટે વાર્ષિક આરોગ્ય તપાસ
 • 19, 200 + હેલ્થકેર પ્રદાતાઓનું કેશલેસ નેટવર્ક
 • આવકવેરા કાયદાના 80ડી હેઠળ ચૂકવેલ પ્રીમિયમ પર કર લાભ
 • `10 લાખ સુધીની વીમાની રકમ

BOI-Care-Health-Suraksha