ગોપનીયતા નીતિ


ગોપનીયતાનો અધિકાર

ગ્રાહકોની અંગત માહિતી ગોપનીય રાખવી જોઈએ સિવાય કે તેઓએ નાણાકીય સેવાઓ પ્રદાતાને ચોક્કસ સંમતિ આપી હોય અથવા આવી માહિતી કાયદા હેઠળ પ્રદાન કરવાની આવશ્યકતા હોય અથવા તે ફરજિયાત વ્યવસાય હેતુ માટે પ્રદાન કરવામાં આવે (ઉદાહરણ તરીકે, ક્રેડિટ માહિતી કંપનીઓને). ગ્રાહકને સંભવિત ફરજિયાત વ્યવસાય હેતુઓ વિશે અગાઉથી જાણ કરવી જોઈએ. ગ્રાહકોને તમામ પ્રકારના સંચાર, ઇલેક્ટ્રોનિક અથવા અન્યથા, જે તેમની ગોપનીયતાનું ઉલ્લંઘન કરે છે તેનાથી રક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર છે. ઉપરોક્ત અધિકારના અનુસંધાનમાં, બેંક કરશે -

 • ગ્રાહકની અંગત માહિતીને ખાનગી અને ગોપનીય ગણો (જ્યારે ગ્રાહક હવે અમારી સાથે બેંકિંગ કરતો ન હોય ત્યારે પણ), અને, સામાન્ય નિયમ તરીકે, આવી માહિતી તેની પેટાકંપનીઓ/એસોસિએટ્સ, જોડાણ સંસ્થાઓ વગેરે સહિત અન્ય કોઈપણ વ્યક્તિ/સંસ્થાઓને જાહેર કરશો નહીં. કોઈપણ હેતુ માટે જ્યાં સુધી

  આ. ગ્રાહકે સ્પષ્ટપણે લેખિતમાં આવી જાહેરાતને અધિકૃત કરી હોય
  બી. કાયદા / નિયમન દ્વારા જાહેરાત ફરજિયાત છે
  સી. જાહેર હિતમાં જાહેર કરવાની બેંકની ફરજ છે
  ડી. બેંકે જાહેરાત દ્વારા તેના હિતોનું રક્ષણ કરવું પડશે
  ઈ. તે નિયમનકારી ફરજિયાત વ્યવસાય હેતુ માટે છે જેમ કે ક્રેડિટ માહિતી કંપનીઓ અથવા દેવું વસૂલ કરતી એજન્સીઓ માટે ડિફોલ્ટની જાહેરાત

 • ખાતરી કરો કે આવી સંભવિત ફરજિયાત જાહેરાતો ગ્રાહકને લેખિતમાં તરત જ જણાવવામાં આવે
 • માર્કેટિંગ હેતુ માટે ગ્રાહકની વ્યક્તિગત માહિતીનો ઉપયોગ અથવા શેર કરશો નહીં, સિવાય કે ગ્રાહકે તેને વિશિષ્ટ રીતે અધિકૃત કર્યું હોય;
 • ગ્રાહકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે ટેલિકોમ કોમર્શિયલ કોમ્યુનિકેશન્સ કસ્ટમર પ્રેફરન્સ રેગ્યુલેશન્સ, 2010 (નેશનલ કસ્ટમર પ્રેફરન્સ રજિસ્ટ્રી) ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા જારી કરવામાં આવશે.