સેવા ચાર્જ


સર્વિસ ચાર્જીસ વર્તમાન ચાર્જીસ સુધારેલા ચાર્જીસ 01.04.2024 થી શરૂ થશે
જનરલ બેંકિંગ પર સર્વિસ ચાર્જિસ Download Download
રિટેલ બેંકિંગ એડવાન્સિસ પર સર્વિસ ચાર્જિસ Download Download
ડિજિટલ બેંકિંગ પ્રોડક્ટ્સ પર સર્વિસ ચાર્જિસ Download
રિટેલ લોન સ્કીમ્સ માટે સર્વિસ ચાર્જિસ અને વ્યાજના દર Download
એમએસએમઇ એડવાન્સિસ પર સર્વિસ ચાર્જિસ Download Download
ગ્રામીણ બેંકિંગ એડવાન્સિસ પર સર્વિસ ચાર્જિસ Download Download
કોર્પોરેટ ક્રેડિટ પર સેવા શુલ્ક Download Download
વિદેશી વ્યવસાય પર સેવા શુલ્ક Download