• ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങളും മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളടക്കവും ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ബിഒഐ) യുടെ പൊതുവായ ധാരണയ്ക്കും ബിഒഐയുടെ വിവിധ സ്കീമുകൾക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ എക്സ്പോഷർ ലഭിക്കുന്നതിന് പൊതുജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.
  • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ബിഒഐ യുമായി ബന്ധപ്പെടണം. ഈ സൈറ്റിന്റെ ഉള്ളടക്കം ബിഒഐ യുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെ മുഴുവനായോ ഭാഗികമായോ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ പകർത്താനോ പ്രദർശിപ്പിക്കാനോ അച്ചടിക്കാനോ പാടില്ല.
  • ഇവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും മെറ്റീരിയലും ബിഒഐയുടെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.
  • ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ബിഒഐ വാറന്റിയോ പ്രാതിനിധ്യമോ നൽകുന്നില്ല
  • ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാധ്യസ്ഥരല്ല: ഈ സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ. സൈറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും പിശകുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ പിശകുകൾ തുടങ്ങിയവ. ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശകനെ സഹായിക്കുന്നതിന് മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ആ സൈറ്റുകളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് ബിഒഐ ന് ഒരു തരത്തിലും ഉത്തരവാദിത്തമില്ല. സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി/ങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വിലാസത്തിലേക്ക് ഈ സൈറ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിഷേധിക്കാനോ നിയന്ത്രിക്കാനോ ഉള്ള എല്ലാ അവകാശവും ബിഒഐ നിക്ഷിപ്തമാണ്.