ക്ലസ്റ്റർ അധിഷ്ഠിത വായ്പ


ലക്ഷ്യം

ഒരു പ്രത്യേക ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രദേശത്ത് സാധാരണ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വായ്പക്കാരുടെ ഒരു കുളത്തിന് സഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള ക്ലസ്റ്റർ അധിഷ്ഠിത സ്കീമുകൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതിന്

ക്ലസ്റ്റർ തിരിച്ചറിയൽ

 • ക്ലസ്റ്ററിൽ ലഭ്യമായ സാധ്യതകൾ അനുസരിച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ.
 • ക്ലസ്റ്ററിനുള്ളിൽ കുറഞ്ഞത് 30 യൂണിറ്റുകൾ സജീവമായിരിക്കണം.
 • ഒരു ക്ലസ്റ്റർ പറയുക ഒരു പരിധിക്കുള്ളിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രദേശം നിർവചിക്കാം 200 കിലോമീറ്റർ ഇതിനായി 250 കിലോമീറ്റർ.
 • ക്ലസ്റ്ററിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റുകൾക്കും ശരിയായ പിന്നോട്ട്/ഫോർവേഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ/ലിങ്കേജുകളും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം
 • യുണിഡോ, എംഎസ്എംഇ മന്ത്രാലയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ക്ലസ്റ്റർ

ഫിനാൻസ് ഉദ്ദേശ്യം

ഒരു പ്രത്യേക ക്ലസ്റ്ററിലെ യൂണിറ്റുകളുടെ/വായ്പക്കാരുടെ ഫണ്ട് അധിഷ്ഠിത (പ്രവർത്തന മൂലധനം/ടേം ലോൺ), നോൺ ഫണ്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള (ബിജി/എൽസി) ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന്.

സൗകര്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം

പ്രവർത്തന മൂലധനം, ടേം ലോൺ, എൻഎഫ്ബി (എൽസി/ബിജി ) പരിധികൾ

ഫിനാൻസ് ക്വാണ്ടം

ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ക്ലസ്റ്ററിലെ ഒരു വ്യക്തിഗത വായ്പക്കാരന് ധനകാര്യത്തിന്റെ ക്വാണ്ടം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കണം, ബിസിനസിന്റെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

ക്ലസ്റ്ററിന് കീഴിലുള്ള വ്യക്തിഗത വായ്പക്കാർക്കുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

 • എംഎസ്എംഇD ആക്ട് അനുസരിച്ച് നിർമ്മാണ/സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും എംഎസ്എംഇ യുടെ കീഴിൽ തരംതിരിക്കണം.
 • എല്ലാ ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സാധുവായ ജി.എസ്.ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് ബാധകമാകുന്നിടത്തെല്ലാം.

സുരക്ഷ

വ്യക്തിഗത വായ്പക്കാർക്കുള്ള സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡം

സിജിടിഎംഎസ്ഇ പരിരക്ഷിത അക്കൗണ്ടുകൾ:

 • യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളിലും സിജിടിഎംഎസ്ഇ കവറേജ് ലഭിക്കണം.
 • പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സിജിടിഎംഎസ്ഇ യുടെ ഹൈബ്രിഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊഡക്ടിന് കീഴിലുള്ള പരിരക്ഷ.

സിജിടിഎംഎസ്ഇ പരിരക്ഷയില്ലാത്ത അക്കൗണ്ടുകൾ:

 • പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിന്: മിനിമം സിസിആർ: 0.65
 • ടേം ലോൺ/കോമ്പോസിറ്റ് ലോൺ എന്നിവയ്ക്കുള്ള: മിനിമം എഫ്എസിആർ:1.00


യുഎൻഐഡിഒ ക്ലസ്റ്ററുകളുടെ പട്ടിക

Cluster-Based-Lending