ബിഒഐ കെയർ ഹെൽത്ത് സുരക്ഷ


ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം:- ഗ്രൂപ്പ് ആരോഗ്യം

ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളും യുഎസ്പിയും

 • ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി
 • പോളിസിക്ക് മുമ്പുള്ള മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ഇല്ല
 • 541 ഡേ കെയർ ചികിത്സകൾ കവർ ചെയ്യുന്നു
 • പോളിസിക്ക് മുമ്പുള്ള മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ഇല്ല
 • 5 ലക്ഷത്തിനും അതിനു മുകളിലുമുള്ള ഇൻഷുറൻസ് തുകയ്ക്കുള്ള ഒറ്റ സ്വകാര്യ മുറി
 • 60/90 ദിവസത്തെ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന് മുമ്പും ശേഷവും കവറേജ്
 • ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത തുകയുടെ 50% വരെ ഓട്ടോമാറ്റിക് റീചാർജ്
 • മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾക്കുള്ള വാർഷിക ആരോഗ്യ പരിശോധന
 • 19, 200 + ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർമാരുടെ ക്യാഷ്‌ലെസ് നെറ്റ്‌വർക്ക്
 • ആദായ നികുതി നിയമത്തിന്റെ 80D പ്രീമിയം അടച്ചതിന്റെ നികുതി ആനുകൂല്യം
 • 10 ലക്ഷം വരെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത തുക

BOI-Care-Health-Suraksha