റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വിജ്ഞാപന നമ്പർ ഡിപിഎസ്എസ്.സിഒ പ്രകാരം. ആർപിപിഡി. നമ്പർ.309/ 04.07.005/2020-21 തീയതി സെപ്റ്റംബർ 25, 2020.

സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചെക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുമായി ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 2021 ജനുവരി 01 മുതൽ സിടിഎസിനായി 50,000 രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള ചെക്കുകൾക്കായി കേന്ദ്രീകൃത പോസിറ്റീവ് പേ സിസ്റ്റം (സിപിപിഎസ്) അവതരിപ്പിക്കുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു< / br >< / br> നൽകിയ ചെക്കിന്റെ ഇനിപ്പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾ ഉടനടി ബാങ്കുമായി പങ്കിടേണ്ടതുണ്ട്

 • ഡ്രോയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ
 • നമ്പർ പരിശോധിക്കുക
 • തീയതി പരിശോധിക്കുക
 • തുക
 • പയിയുടെ പേര്

01.01.2022 മുതൽ സിടിഎസിന് 5.00 ലക്ഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള ചെക്കുകൾക്ക് പോസിറ്റീവ് പേ സിസ്റ്റം (പിപിഎസ്) നിർബന്ധമാക്കാൻ ബാങ്ക് തീരുമാനിച്ചു.

 • സർക്കാർ അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് പിപിഎസ് അഭ്യർത്ഥന സ്ലിപ്പിന്റെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പ് അവരുടെ അംഗീകൃത ഒപ്പിട്ടവർ അംഗീകരിച്ച രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐഡി വഴി അവരുടെ ഹോം ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്.
 • കോർപ്പറേറ്റ് / സർക്കാർ / സ്ഥാപന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ അംഗീകൃത ഒപ്പിട്ടവർ അവരുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇ-മെയിൽ ഐഡിയിൽ നിന്നോ ബ്രാഞ്ച് ചാനൽ വഴിയോ (ഹോം ബ്രാഞ്ച് മാത്രം) അവരുടെ ഹോം ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ചെക്ക് വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ബൾക്ക് സൗകര്യം വിപുലീകരിച്ചു.


ഉപഭോക്താവിന് ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ചാനലുകൾ വഴി ചെക്ക് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും:

 • എസ്എംഎസ്
 • ബ്രാഞ്ച് റിക്വിസിഷൻ സ്ലിപ്പ് മുഖേന ഹോം ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശനം
 • മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് (ബിഒഐ മൊബൈൽ ആപ്പ്)
 • ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്

എസ്എംഎസ്

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവന്റെ/അവളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് വെർച്വൽ മൊബൈൽ നമ്പർ 9711848011 മുഖേന ഗുണഭോക്താവിന് അവരുടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ചെക്കുകളിൽ അവരുടെ പോസിറ്റീവ് പേ മാൻഡേറ്റ്/ സ്ഥിരീകരണം നൽകാൻ കഴിയും. ഉപഭോക്താക്കൾ 5 നിർബന്ധിത ഇൻപുട്ടുകളും പ്രിഫിക്‌സ് പി‌പി‌എസിനൊപ്പം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ സമർപ്പിക്കണം:-

പ്രധാന വാക്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ. നമ്പർ പരിശോധിക്കുക തീയതി പരിശോധിക്കുക യഥാർത്ഥ തുക / രൂപ & പൈസ പണം പറ്റുന്ന ആളിന്റെ പേര് വിഎംഎൻ ലേയ്ക്ക്
പിപിഎസ് 000110110000123 123456 01-01-2022 500000.75 എബിസിഡി_ഇഎഫ്ജി 9711848011


ഉദാ: പിപിഎസ് 000110110000123 123456 01-01-2022 500000.75 എബിസിഡി_ഇഎഫ്ജി

പ്രധാന വാക്ക് പിപിഎസ്
അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഡ്രോയറിന്റെ 15 അക്ക ബി‍ഒ‍ഐ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ
ചെക്ക് നമ്പർ 6 അക്ക ചെക്ക് നമ്പർ നൽകി
ചെക്ക് തീയതി ചെക്ക് ഇഷ്യു തീയതി (തീയതി-എംഎം-വൈവൈവൈവൈ ൽ)
ഡ്രോയർ ചെക്ക് വാലിഡിറ്റി സംബന്ധിച്ച് ഉറപ്പാക്കണം, അതായത് ഇത് ഒരു പഴകിയ ചെക്ക് ആയിരിക്കരുത്.
തുക അക്കത്തിനിടയിൽ പ്രത്യേക പ്രതീകം ഇല്ലാതെ യഥാർത്ഥമായ/ രൂപ & പൈസ (2 ദശാംശ വരെ) തുക
പണം പറ്റുന്ന ആളിന്റെ പേര് ആദ്യം, പേയിയുടെ പേരിന്റെ മിഡിൽ & കുടുംബപ്പേര് അണ്ടർസ്കോർ (_) ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിക്കണം.

ഉപഭോക്താവ് അത് ഉറപ്പാക്കണം:

 • എസ്എംഎസിലെ എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകൾ/ഫീൽഡുകളും 1 (ഒന്ന്) സ്പേസ് ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു;
 • അവന്റെ/അവളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് പേ മാൻഡേറ്റ് അയച്ചു.

ഹോം ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശനത്തിലൂടെ ബ്രാഞ്ച് അഭ്യർത്ഥന സ്ലിപ്പ് - കോർപ്പറേറ്റ് & റീട്ടെയിൽ ഉപഭോക്താവിനായി രണ്ടും:

ഉപഭോക്താവിന് അവരുടെ പോസിറ്റീവ് പേ സ്ഥിരീകരണം നൽകാൻ കഴിയും നിർദ്ദിഷ്ട അഭ്യർത്ഥന സ്ലിപ്പിൽ നൽകിയ ചെക്കിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക (ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക) വ്യക്തിഗത സന്ദർശനത്തിലൂടെ അതത് ബ്രാഞ്ചിലെ ബിസിനസ്സ് സമയങ്ങളിൽ അവരുടെ അക്കൗണ്ട് പരിപാലിക്കുന്ന ഹോം ബ്രാഞ്ചിലേക്ക്.

മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് (ബിഒഐ മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ) - റീട്ടെയിൽ ഉപഭോക്താവിന് മാത്രം:

ബിഒഐ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി ഉപഭോക്താവിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടം അനുസരിച്ച് അവരുടെ പോസിറ്റീവ് പേ സ്ഥിരീകരണം നൽകാൻ കഴിയും (ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ബിഒഐ മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക)
ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബിഒഐ മൊബൈൽ ആപ്പിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക -> സേവന അഭ്യർത്ഥനയിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക -> പോസിറ്റീവ് പേ സിസ്റ്റത്തിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക -> ചെക്ക് നൽകേണ്ട ഡ്രോപ്പ്ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക -> ചെക്ക് നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് വെരിഫൈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് സ്ഥിരീകരിക്കുക -> ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക:

 • തുക
 • ചെക്ക് ഇഷ്യു തീയതി
 • പണം പറ്റുന്ന ആളിന്റെ പേര്

മുകളിലുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയതിന് ശേഷം, ഉപഭോക്താവ് സമർപ്പിക്കുക ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യണം, തുടർന്ന്, ഉപഭോക്താവ് നൽകിയ പിപിഎസ് വിശദാംശങ്ങൾ അവരുടെ ഇടപാട് പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രാമാണീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് (റീട്ടെയിൽ & കോർപ്പറേറ്റ് ഉപഭോക്താവിന്):

നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി ഉപഭോക്താവിന് അവരുടെ പോസിറ്റീവ് പേ സ്ഥിരീകരണം ചുവടെയുള്ള ഘട്ടം അനുസരിച്ച് നൽകാൻ കഴിയും.
റീട്ടെയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗിലേക്ക് ലോഗിൻ Click Here
കോർപ്പറേറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗിലേക്ക് ലോഗിൻ Click Here
ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നെറ്റ് ബാങ്കിംഗിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക -> അഭ്യർത്ഥനയിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക -> പോസിറ്റീവ് പേ സിസ്റ്റത്തിൽ (പിപിഎസ്) ക്ലിക്കുചെയ്യുക -> പിപിഎസ് അഭ്യർത്ഥനയിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക -> ഏത് ചെക്ക് നൽകേണ്ട ഡ്രോപ്പ്ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക -> ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക:

 • ചെക്ക് നമ്പർ
 • ചെക്ക് ഇഷ്യു തീയതി
 • തുക
 • പണം പറ്റുന്ന ആളിന്റെ പേര്

മുകളിലുള്ള വിവരങ്ങളുടെ ഇൻപുട്ടിന് ശേഷം, ഉപഭോക്താവ് തുടരുക ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യണം, തുടർന്ന്, ഉപഭോക്താവ് നൽകിയ പിപിഎസ് വിശദാംശങ്ങൾ അവരുടെ ഇടപാട് പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രാമാണീകരിക്കുക.
കുറിപ്പ്: ബന്ധപ്പെട്ട ചെക്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ മാൻഡേറ്റ് കണക്കിലെടുക്കാതെ, പിപിഎസിനായി മേക്കർ-ചെക്കർ നിയമങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒറ്റ ഉപയോക്തൃ അംഗീകാരത്തോടെ നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി പിപിഎസ് അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും.