സ്വകാര്യതാ നയം


സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം

സാമ്പത്തിക സേവന ദാതാവിന് പ്രത്യേക സമ്മതം നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപ്രകാരം അത്തരം വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിത ബിസിനസ്സ് ആവശ്യത്തിന് (ഉദാഹരണത്തിന്, ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പനികൾക്ക്) ഉപഭോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കണം. നിർബന്ധിത ബിസിനസ്സ് ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉപഭോക്താവിനെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കണം. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സ്വകാര്യതയെ ലംഘിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആശയവിനിമയങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിരക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. മേൽപ്പറഞ്ഞ അവകാശത്തിന് അനുസൃതമായി, ബാങ്ക് ചെയ്യും -

 • ഉപഭോക്താവിന്റെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ സ്വകാര്യവും രഹസ്യാത്മകവുമായി പരിഗണിക്കുക (ഉപഭോക്താവ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ബാങ്കിംഗ് നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും), ഒരു പൊതു ചട്ടം പോലെ, അത്തരം വിവരങ്ങൾ അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ / അസോസിയേറ്റ്‌സ്, ടൈ-അപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുൾപ്പെടെ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തികളോടും/സ്ഥാപനങ്ങളോടും വെളിപ്പെടുത്തരുത്.

  എ. ഉപഭോക്താവ് രേഖാമൂലം അത്തരം വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായി
  ബി. വെളിപ്പെടുത്തൽ നിയമം / റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം നിർബന്ധിതമാണ്
  സി.ബാങ്കിന് പൊതുജനങ്ങളോട് ഒരു കടമയുണ്ട്, അതായത് പൊതുതാൽപ്പര്യത്തിൽ
  ഡി. വെളിപ്പെടുത്തലിലൂടെ ബാങ്ക് അതിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം
  ഇ. ഇത് പോലുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണ നിർബന്ധിത ബിസിനസ്സ് ആവശ്യത്തിനാണ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പനികൾക്കോ ​​ഡെറ്റ് കളക്ഷൻ ഏജൻസികൾക്കോ
  ഡിഫോൾട്ട് വെളിപ്പെടുത്തൽ

 • അത്തരം നിർബന്ധിത വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉടൻ തന്നെ ഉപഭോക്താവിനെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക
 • ഉപഭോക്താവിന്റെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ വിപണന ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയോ പങ്കിടുകയോ ചെയ്യരുത്, ഉപഭോക്താവ് അത് പ്രത്യേകമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ;
 • ഉപഭോക്താക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച ടെലികോം കൊമേഴ്‌സ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് കസ്റ്റമർ പ്രിഫറൻസ് റെഗുലേഷൻസ്, 2010 (നാഷണൽ കസ്റ്റമർ പ്രിഫറൻസ് രജിസ്‌ട്രി) പാലിക്കേണ്ടതാണ്.