ആർ എസ് ഇ ടി ഐ


ശകുന്തള സേത്തി വു/ഓ- കുലമണി സേത്തി അറ്റ്-ബഗരാറോഡ്, പോ-ബാരിപാഡ

ഒഡീഷയിലെ മയൂർഭഞ്ച് ജില്ലയിലെ നക്ഷത്ര സ്വരോജ്ഗർ പ്രസിക്ഷൻ സൻസ്ഥാൻ, ബാരിപാഡ - ആർ എസ് ഇ ടി ഐയിൽ ലഭ്യമായ സൗജന്യ പരിശീലന സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാർത്താ പത്രത്തിന്റെ പരസ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഡ്രസ് ഡിസൈൻ പരിശീലനത്തിനും നൈപുണ്യ വികസനത്തിനും അപേക്ഷിച്ചു. 21 ദിവസത്തെ പരിശീലനമാണ് നടന്നത്. ബാഗാഡ റോഡിലെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ സെൽഫ് ഫിനാൻസിൽ നിന്ന് വസ്ത്ര രൂപകൽപ്പനയുടെ സ്വന്തം യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചു. ഡ്രസ്സ് ഡിസൈനിൽ നിന്ന് പ്രതിമാസം 5000 രൂപയിലധികം സമ്പാദിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അവൾ സന്തോഷവതിയാണ്.


മിസ്റ്റർ അന്തര്യാമി ദാസ്/ ഒ-ഹരേകൃഷ്ണ ദാസ് അറ്റ്-ബഗരാറോഡ്, പോ-ബാരിപാഡ

മയൂർഭഞ്ച് ജില്ല, ഒഡീഷ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം പ്രാദേശിക ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് പരിശീലന സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചും (എസ്എസ്പിഎസ്) അവിടെ ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞത്. ആവശ്യമായ എല്ലാ പേപ്പറുകളുമായി അദ്ദേഹം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വന്ന് പരിശീലനത്തിന് അപേക്ഷിച്ചു. ആറ് ദിവസത്തെ ധൂപ് ബാത്തി മേക്കിംഗ് പരിശീലന പരിപാടിക്ക് അദ്ദേഹം വിധേയനായി. പരിശീലനത്തിനുശേഷം ബാഗ്ദ റോഡിലെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ സ്വയം ധനകാര്യത്തിൽ ധൂപ് ബാത്തി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു. പ്രതിമാസം 10,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ വരുമാനം നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഇപ്പോൾ അവൻ സംതൃപ്തനും സന്തുഷ്ടനുമാണ്.


ശ്രീ.രാകേഷ് കുമാർ ശർമ്മ, s/o- യോഗേഷ് ചന്ദ്ര ശർമ്മ, വാലിഗഞ്ച്, വാർഡ് നമ്പർ -03, പോ - ഭ്നാജ്പൂർ

ജില്ല - മയൂർഭഞ്ച്, ഒഡീഷ. പിഎംഇജിപിയുടെ കീഴിൽ 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബാങ്ക് ലോൺ അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 01-09-2014 മുതൽ 12-09-2014 വരെ 12 ദിവസത്തെ ഇ‍ഡി‍പി പരിശീലനം അദ്ദേഹം ബാരിപദയിലെ എസ്‍എസ്‍പി‍എസ്-ൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്. പരിശീലനത്തിന് ശേഷം ലാൽബസാറിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോപ്പ് തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ അവൻ സ്ഥിരതാമസക്കാരനാണ്, കൂടാതെ പ്രതിമാസം 10000/--ൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുന്നു.


ലിലിറാണി ധാൽ വൈ/ഓ- ഹേമന്ത ധാൽ അറ്റ്/പി‍ഒ-കടുവാനി ജില്ല- മയൂർഭഞ്ച്

കടുവാനിയിലെ ലിലിറാണി ധാൽ ബിപിഎൽ കുടുംബാംഗവും കൂലിപ്പണിക്കാരനുമായിരുന്നു. എസ്.എസ്.പി.എസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ച അവർ സ്ത്രീകൾക്കായി ഡ്രസ് ഡെസിഗിംഗിനായി പരിശീലനം നേടി. തുടർന്ന് അവൾ പരിശീലനം നേടി ഒരു ഡ്രസ് ഡെസിഗിംഗ് ഷോപ്പ് ആരംഭിക്കുകയും ഉപജീവനം നേടുകയും ചെയ്തു. അവൾ ഇപ്പോൾ സന്തോഷവതിയാണ്.