ആർഎസ്ഇടിഐ വാർധ, ആർഎസ്ഇടിഐ ചന്ദ്രപൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിന്റെ ഇടപെടൽ