અ એમ એલ/કેવાયસી/સી એફ ટી નીતિ

અ એમ એલ/કેવાયસી/સી એફ ટી નીતિ


એલઇએ માટે નોડલ ઓફિસર (એસપીઓસી)
નામ: અનિતા રમેશ નાયર
હોદ્દો : આસિસ્ટન્ટ જનરલ મેનેજર
વિભાગ: ટ્રાન્ઝેક્શન મોનિટરિંગ અને કેવાયસી-એએમએલ વિભાગ
સંપર્કની વિગતો: ફોન નંબર 022-66684774 ઇમેઇલ : Ho.Boileainquiry@bankofindia.co.in
પોસ્ટલ એડ્રેસ: બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, હેડ ઓફિસ, બીજો માળ, ઇસ્ટ વિંગ, સ્ટાર હાઉસ 1, સી -5, "જી" બ્લોક, બાંદ્રા - કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ, બાંદ્રા (ઇસ્ટ), મુમ્બા | 400051