എ.എം.എൽ/കെ.വൈ.സി/സി എഫ്ടി നയം

എ.എം.എൽ/കെ.വൈ.സി/സി എഫ്ടി നയം


എൽ.ഇ.എ.കൾക്കുള്ള നോഡൽ ഓഫീസർ (എസ്.പി.ഒ.സി.)
പേര്: അനിത രമേശ് നായർ
തസ്തിക: അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ
വകുപ്പ്: ഇടപാട് നിരീക്ഷണം & കൈക്ക്-എംഎൽ വകുപ്പ്
ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ: ഫോൺ നമ്പർ 022-66684774 ഇമെയിൽ : Ho.Boileainquiry@bankofindia.co.in
തപാൽ വിലാസം: ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഹെഡ് ഓഫീസ്, രണ്ടാം നില, ഈസ്റ്റ് വിംഗ്, സ്റ്റാർ ഹൗസ് 1, സി -5, "ജി" ബ്ലോക്ക്, ബാന്ദ്ര - കുർള കോംപ്ലക്സ്, ബാന്ദ്ര (ഈസ്റ്റ്), മുംബ | 400051